Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Sprawozdanie za lata 2018-2021

z działalności Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu

Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego reaktywowało działalność podczas Wojewódzkiego Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa, które odbyło się w dniu 29.06.2018 r. i dokonano wówczas wyborów do RKIK

Skład Regionalnego Kolegium Instruktorów:

  1. Jacek Ramus – przewodniczący
  2. Elżbieta Zagłoba-Zygler – wiceprzewodnicząca
  3. Teresa Nocoń-Hadasz – sekretarz
  4. Jarosław Srębacz – członek
  5. Tadeusz Jurek - członek.

Ramowy program posiedzenia Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy Oddziale Regionalnym Śląska Opolskiego PTTK w Opolu był następujący:

  1. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego posiedzenia,
  2. Informacja członków RKIK z ich działalności w ostatnim czasie,
  3. Przyjęcia, rozpatrywania i zatwierdzenia Wniosków o mianowanie na Instruktora i Krajoznawstwa.
  4. Sprawy różne.

Podczas pierwszego posiedzenia ustalono, że zebrania RKIK będą odbywać się raz na kwartał, a w razie potrzeby będzie je zwoływał przewodniczący.

 W 2019 roku członkowie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa uczestniczyli w trzech posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 31.01.2019 roku, 03.06.2019 roku i 09.08.2019 roku. Obecność na tych posiedzeniach kształtowała się następująco: Jacek Ramus, Elżbieta Zagłoba-Zygler, Teresa Nocoń-Hadasz, Jarosław Srębacz – uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach, Tadeusz Jurek był 1 raz nieobecny usprawiedliwiony.

W 2020 roku członkowie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa uczestniczyli w jednym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 10.02.2020 roku. Obecność na posiedzeniu kształtowała się następująco: Jacek Ramus, Elżbieta Zagłoba-Zygler, Teresa Nocoń-Hadasz, Jarosław Srębacz – uczestniczyli w posiedzeniu, Tadeusz Jurek był nieobecny usprawiedliwiony.

W 2021 roku nie odbyło się posiedzenie Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa z powodu panującej epidemii COVID-19.

 Na terenie województwa opolskiego zarejestrowanych jest obecnie -  44 Instruktorów Krajoznawstwa  w tym:

-  3  Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa,

- 11 Instruktorów Krajoznawstwa Polski,

- 30 Instruktorów Krajoznawstwa Regionu.

Instruktorzy Krajoznawstwa działają w oddziałach: OR PTTK ŚO/Opole, O/Opole, O/Prudnik, O/Nysa, O/Brzeg, z O/Olesno, OZ/Zawadzkie, OZ/Ozimek, O/Głuchołazy, O/Strzelce Opolskie.

 Na posiedzeniach RKIK w 2019 roku rozpatrzono 5 Wniosków o mianowanie na Instruktora Krajoznawstwa, które wpłynęły i tak:

- nr 1 – na Instruktora Krajoznawstwa Regionu dla Anatola Bukała z O/Nysa,

- nr 2 – na Instruktora Krajoznawstwa Regionu dla Lucjusza Bilika z ORSO/Opole,

- nr 3 – na Instruktora Krajoznawstwa Polski dla Tadeusza Jurka z O/Brzeg,

- nr 4 – na Instruktora Krajoznawstwa Regionu dla Wojciecha Kwietnia z O/Opole,

- nr 5 – na Instruktora Krajoznawstwa Polski dla Marcina Husaka z O/Prudnik.

     Na posiedzeniu RKIK w 2020 roku zatwierdzono i podpisano 3 (trzy) Wnioski  o mianowanie na Instruktora Krajoznawstwa Regionu dla:

1,  Lucjusza Bilika z Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu,

2,  Marioli Nagoda z Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu,

3,  Stanisława Dendewicza z Oddziału PTTK w Prudniku.

Wnioski o mianowania na IKP zostały złożone do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w Warszawie i zostały przyjęte. 

Na posiedzeniu Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, w dniu 31.01.2019 roku przewodniczący Jacek Ramus zaproponował, aby w miesiącu wrześniu zorganizować jednodniowy Zlot Instruktorów Krajoznawstwa województwa opolskiego. Propozycja padła na dzień 14 września 2019 roku. Organizacją Zlotu miał się zająć Oddział PTTK Tryton w Nysie i przewodniczący RKIK w Opolu Jacek Ramus. Na Zlot ustalono, że należy zaprosić:

- Szymona Bijaka – przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK,

- Krzysztofa Czerepowickiego – przewodniczącego Krajowego Kolegium IK ZGPTTK,

- Lucjusza Bilika – prezes ORSO PTTK w Opolu.

Z uwagi na małe zainteresowanie spowodowane zagrożeniem COVID postanowiono o przeniesieniu terminu Zlotu na inny termin

 

Sprawozdanie opracowała                                                Przewodniczący

Teresa Nocoń-Hadasz                                                        Jacek  Ramus