Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. 

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 14 pkt 5 oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje: 

§ 1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:

1) 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

2) 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

3) 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 marca 2024 roku, bądź w momencie wstąpienia do Towarzystwa. 

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2024 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł. 

§ 3

1. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, 

3) kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4) bezrobotni,

5) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.