1. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na obiektach krajoznawczych znajdujących się w najbliższej okolicy. Zadaniem zdobywającego odznakę jest nie tylko potwierdzenie pobytu w danym miejscu lecz również uzyskanie wiedzy o nim dla siebie i innych.
 2. Obiektami krajoznawczymi są miedzy innymi:
  • pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,
  • świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne,
  • zabytki architektury technicznej: kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki,
  • miejsca pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i męczeństwa,
  • współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.
 3. MOK PTTK jest odznaka jednostopniową zdobywaną indywidualnie przez młodzież szkolną w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych.
 4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdzeń odbycia wycieczek.
 5. Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy zwiedzić co najmniej:
 6. trzy obiekty zabytkowe,
 7. muzeum,
 8. rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru),
 9. miejsce pamięci narodowej,
 10. obiekt współczesny.
 11. W celu dokumentowania wycieczek zaleca się zdobywającym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu.
 12. W czasie wycieczki opiekunowie powinni umożliwić zdobywającym odznakę wykazanie się umiejętnością samodzielnego przygotowania posiłku turystycznego, posługiwania się mapą, prowadzenia szlakiem turystycznym, przygotowania informacji o zwiedzanym obiekcie.
 13. Każdą wycieczkę z opisem obiektów krajoznawczych należy wpisać do „Książeczki-legitymacji MOK PTTK”. Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek może być kronika, w której znajdą się zebrane pamiątki i potwierdzenia wykonanych zadań oraz opisy wycieczek.
 14. Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki są nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, organizatorzy turystyki.
 15. Każdorazowo przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnik powinien być odpowiednio przygotowany, posiadać właściwy ubiór, obuwie oraz wyposażenie. Organizator wycieczki musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestników w sposób przewidziany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 16. MOK PTTK przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak zarząd koła lub klubu PTTK. W szczególnych przypadkach odznaki może przyznawać i prowadzić ich ewidencje Zarząd Oddziału PTTK.
 17. Przyznane odznaki należy wręczać w sposób uroczysty na wycieczkach, imprezach turystycznych, apelach szkolnych.
 18. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
 19. Wzór odznaki i legitymacji MOK PTTK zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin uchwalony został przez Rade ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 8 lutego 2003 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwala Nr 62 A/2003 z 15 marca 2003 roku.

Uchwała nr 62A/2003 Prezydium ZG PTTK z dnia 15 marca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu

Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

 • 1

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, na podstawie art. 31 pkt 2.10 Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdza znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 • 2

Traci ważność Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK z 9 marca 1978 r.

 • 3

Znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 • 4

Do 31 grudnia 2003 roku dopuszcza się korzystanie z posiadanych przez jednostki organizacyjne Towarzystwa druków „Książeczki-legitymacji MOK PTTK” zgodnych z dotychczas obowiązującym wzorem.

Prezydium ZG PTTK