REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

„Zamki i pałace na Śląsku Opolskim”

1.Odznaka została ustanowiona przez Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

2.Odznaka jest jednostopniowa.

3.Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie wszystkich obiektów zawartych w załączniku.

4.Przy zdobywaniu odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

5.Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, prowadzona w dowolnej formie lub z wykorzystaniem książeczek turystyki kwalifikowanej. Kronika powinna zawierać podstawowe dane osobowe zwiedzającego, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i rok urodzenia. Wycieczki powinny być opatrzone datą, a także potwierdzeniem ich odbycia poprzez wklejenie biletu, zdjęcia na tle zwiedzanego obiektu, odbicia pieczęci lub uzyskanie podpisu członka kadry programowej PTTK.

6.Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego (Jacek Ramus - tel. 604-238-085, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

7.Odznaka jest odpłatna. Dopuszcza się sprzedaż odznaki w celach kolekcjonerskich

8.Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskie w Opolu, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole.

9.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Referatowi weryfikacyjnemu odznak krajoznawczych przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego.

Regulamin i wykaz obiektów opracował: Patryk Frydel, Jacek Ramus

 Wykaz obiektów wymaganych do zwiedzenia

 1. Pałac w Mosznej
 2. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
 3. Pałac Sulisław
 4. Pałac Jakubus w Jakubowicach
 5. Pałac w Pawłowicach
 6. Zespół pałacowo-parkowy w Tułowicach
 7. Zamek w Niemodlinie
 8. Zamek Górny w Opolu
 9. Zamek w Rogowie Opolskim
 10. Zamek w Głogówku
 11. Zamek w Otmuchowie
 12. Pałac w Większycach
 13. Pałac w Kamieniu Śląskim
 14. Wieża Piastowska w Opolu
 15. Pałac Biskupi w Nysie

Postanowienia ogólne

 • Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
 • Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Polski i zachęcenie do ich systematycznego poznawania.
 • PTTK sprawuje nadzór nad jej zdobywaniem za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego.
 • Odznaka posiada następujące rodzaje i stopnie:

Regionalna Odznaka Krajoznawcza (R.O.K.)

–       stopień brązowy

–       stopień srebrny 

Odznakę zdobywa się w kolejności rodzajów i stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym rodzaju i stopniu jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych.

 • Obiekty zaliczone do zdobywania kolejnych stopni w danym rodzaju odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.

Warunki zdobywania odznaki

 • Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
 • Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych.
 • Regionalną Odznakę Krajoznawczą (R.O.K.) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane wg uznania zdobywającego (nie muszą to być obiekty wymienione w Kanonie Krajoznawczym Polski).

Warunki zdobywania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej (R.O.K.)

Warunki

Stopień

Brązowy

Srebrny

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów

20

40

w tym co najmniej:

zabytków architektury

4

8

muzeów, izb regionalnych

1

3

miejsc pamięci narodowej

2

4

rezerwatów przyrody

1

2

parków zabytkowych

1

2

parków krajobrazowych

1

2

Czas zdobywania nie dłuższy

3 lata

5 lat

 • R.O.K. stopnia brązowego należy zdobyć
 • a)w czasie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od daty pierwszej wycieczki,
 • b)zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone w promieniu do 40 km od miejsca zamieszkania,
 • c)posiadanie odznaki regionalnej w dowolnym stopniu (z okolic miejsca zamieszkania zdobywającego) ustanowionej przez terenowe jednostki PTTK uprawnia do otrzymania R.O.K. w stopniu brązowym.
 • R.O.K. stopnia srebrnego należy zdobyć:
 • a)w czasie nie dłuższym niż 5 lat, licząc od daty pierwszej wycieczki na ten stopień odznaki,
 • b)zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli 1 położone na obszarze województwa związanego z miejscem zamieszkania. W przypadku zamieszkiwania w miejscowości położonej przy granicy województw można zwiedzać obiekty krajoznawcze położone w województwie sąsiednim w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania,
 • c)osoby niepełnosprawne nie mają ograniczeń czasowych w zdobywaniu obydwóch stopni R.O.K.
 1. Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza PTTK (MOK PTTK) jest pierwszym etapem realizacji zainteresowania młodych turystów krajoznawstwem i stanowi potwierdzenie uzyskania podstawowego stopnia wtajemniczenia w tej dziedzinie. Celem odznaki jest skupienie uwagi młodych turystów na obiektach krajoznawczych znajdujących się w najbliższej okolicy. Zadaniem zdobywającego odznakę jest nie tylko potwierdzenie pobytu w danym miejscu lecz również uzyskanie wiedzy o nim dla siebie i innych.
 2. Obiektami krajoznawczymi są miedzy innymi:
  • pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, parki zabytkowe, parki krajobrazowe, parki narodowe,
  • świątynie, dwory, pałace, ruiny zamków i twierdz, kaplice, krzyże pokutne,
  • zabytki architektury technicznej: kuźnie, młyny wodne, wiatraki, fabryki,
  • miejsca pamięci narodowej: bitew, wydarzeń historycznych, walk i męczeństwa,
  • współcześnie wzniesione zakłady przemysłowe, obiekty sportowe, osiedla mieszkaniowe.
 3. MOK PTTK jest odznaka jednostopniową zdobywaną indywidualnie przez młodzież szkolną w trakcie wycieczek rodzinnych, szkolnych lub innych.
 4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest spędzenie 6 dni na wycieczkach jedno- lub kilkudniowych i uzyskanie potwierdzeń odbycia wycieczek.
 5. Podczas uczestniczenia w wymaganej liczbie wycieczek należy zwiedzić co najmniej:
 6. trzy obiekty zabytkowe,
 7. muzeum,
 8. rezerwat przyrody, park krajobrazowy lub narodowy (do wyboru),
 9. miejsce pamięci narodowej,
 10. obiekt współczesny.
 11. W celu dokumentowania wycieczek zaleca się zdobywającym odznakę, aby samodzielnie wykonywali zdjęcia, opisywali zwiedzane obiekty, zbierali odciski pieczęci, widokówki i inne trofea turystyczne związane z miejscem pobytu.
 12. W czasie wycieczki opiekunowie powinni umożliwić zdobywającym odznakę wykazanie się umiejętnością samodzielnego przygotowania posiłku turystycznego, posługiwania się mapą, prowadzenia szlakiem turystycznym, przygotowania informacji o zwiedzanym obiekcie.
 13. Każdą wycieczkę z opisem obiektów krajoznawczych należy wpisać do „Książeczki-legitymacji MOK PTTK”. Znakomitym udokumentowaniem odbytych wycieczek może być kronika, w której znajdą się zebrane pamiątki i potwierdzenia wykonanych zadań oraz opisy wycieczek.
 14. Uprawnionymi do potwierdzenia odbycia wycieczki są nauczyciele, opiekunowie, rodzice, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, organizatorzy turystyki.
 15. Każdorazowo przed wyruszeniem na wycieczkę uczestnik powinien być odpowiednio przygotowany, posiadać właściwy ubiór, obuwie oraz wyposażenie. Organizator wycieczki musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestników w sposób przewidziany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 16. MOK PTTK przyznaje i prowadzi ewidencję przyznanych odznak zarząd koła lub klubu PTTK. W szczególnych przypadkach odznaki może przyznawać i prowadzić ich ewidencje Zarząd Oddziału PTTK.
 17. Przyznane odznaki należy wręczać w sposób uroczysty na wycieczkach, imprezach turystycznych, apelach szkolnych.
 18. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Radzie Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.
 19. Wzór odznaki i legitymacji MOK PTTK zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu.

Regulamin uchwalony został przez Rade ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK w dniu 8 lutego 2003 roku i zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwala Nr 62 A/2003 z 15 marca 2003 roku.

Uchwała nr 62A/2003 Prezydium ZG PTTK z dnia 15 marca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu

Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

 • 1

Na wniosek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK, na podstawie art. 31 pkt 2.10 Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdza znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 • 2

Traci ważność Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK z 9 marca 1978 r.

 • 3

Znowelizowany Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej PTTK obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

 • 4

Do 31 grudnia 2003 roku dopuszcza się korzystanie z posiadanych przez jednostki organizacyjne Towarzystwa druków „Książeczki-legitymacji MOK PTTK” zgodnych z dotychczas obowiązującym wzorem.

Prezydium ZG PTTK

1. Odznaka „Turysta Senior”, zwana dalej odznaką, jest ustanowiona i nadawana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Celem odznaki jest zachęcenie osób powyżej 50 roku życia do systematycznego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa, a także integracja międzypokoleniowa – aktywność w grupach składających się z osób w różnym wieku. Odznakę mogą zdobywać również osoby niezrzeszone w PTTK.

2. Wycieczki odbywane w ramach zdobywania odznaki mogą być zaliczone do norm potrzebnych dla zdobycia innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.

3. Odznaka jest trzystopniowa i zdobywa się ją w kolejności stopni: pierwszy (odznaka w kształcie liścia brzozy), drugi (odznaka w kształcie liścia miłorzębu) i trzeci (odznaka w kształcie liścia dębu). Wzory odznak stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Warunkiem zdobycia stopnia pierwszego odznaki jest odbycie 12 wycieczek jednodniowych, dowolnie: pieszych (nizinnych, górskich), kajakowych, rowerowych, narciarskich, konnych itp. Uwzględnia się również wycieczki samochodowe lub autokarowe połączone z ww. formami uprawiania turystyki.

5. Warunkiem zdobycia odznaki stopnia drugiego jest odbycie kolejnych 12 wycieczek (łącznie 24) według zasad jak w punkcie 4.

6. Warunkiem zdobycia odznaki stopnia trzeciego jest odbycie kolejnych 12 wycieczek (łącznie 36) według zasad jak w punkcie 4.

7. Zdobywanie poszczególnych stopni odznaki nie jest ograniczone czasowo.

8. W przypadku podróży kilkudniowych, dany dzień można potraktować jako odrębną wycieczkę jednodniową, o której mowa w punkcie 4.

9. Przebieg odbytych wycieczek turysta notuje w „Książeczce wycieczek”. Turysta odnotowuje w książeczce datę wycieczki oraz sporządza krótki opis przebiegu trasy. Forma książeczki jest dowolna, może nią być notes, zeszyt, powinna jednak być prowadzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

10. Obowiązkowym potwierdzeniem odbycia wycieczki są: pieczątki instytucji leżących na trasie lub bilety wstępu lub zdjęcia odwiedzanych obiektów. Uczestnictwo w wycieczce może również potwierdzić obecny na niej członek kadry PTTK, przewodnik, pilot wycieczek.

11. Po odbyciu wymaganej ilości wycieczek, odznakę bezpłatnie weryfikują wszystkie Oddziały PTTK. Zarządy oddziałów mogą scedować to prawo na oddziałowe komisje lub referaty weryfikacyjne dowolnych odznak turystycznych bądź krajoznawczych.

12. Odznaki są odpłatne.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK. 14. Znowelizowany regulamin odznaki, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 310XVII/2012 z 25 lutego 2012 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Stopnie małe

I. Zasady ogólne

§ 1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT. 

§ 2
KOT ustanowiono w celu zachęcenia społeczeństwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
 
§ 3
KOT może zdobywać każdy, kto spełni warunki wymagane niniejszym regulaminem.
 
§ 4
Wskazane jest, aby zdobyte odznaki były wręczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.
 
§ 5

 1.Wzór KOT zawiera załącznik nr 1 do regulaminu.

 2.Odznaka jest odpłatna.

 II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania 

§ 6 
 1. KOT posiada siedem stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT zdobywa się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego. 
§ 7 
  1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który zgromadził odpowiednią dla zdobywanego stopnia ilość punktów na wycieczkach kolarskich oraz spełnił wymagania dodatkowe.
  2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest „Książeczka wycieczek kolarskich” prowadzona przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
  3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w poniższej tabeli:
Stopień KOT Liczba punktów Wymagania dodatkowe
Brązowy
100
Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
Srebrny
400
Złoty
800
Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
Duży brązowy
1000
Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
Duży srebrny
1200
Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
Duży złoty
1500
Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
Za wytrwałość
7 x 100
Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadził minimum 100 pkt. w każdym roku.
 1. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera załącznik nr 2.
 2. Wykaz parków narodowych zawiera załącznik nr 3.
 3. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez właściwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. 
III. Zasady punktacji
 
§ 8 
 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT.
 2. Punktacja podstawowa:
  1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
  2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych – 15 pkt.
 3. Punktacja dodatkowa:
  1. za minimum trzydniowy udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczałtowana premia – 30 pkt.
  2. za zwiedzanie miejscowości, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bądź elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokości 5 – 20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopień KOT. 
§ 9 
 1. Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mogą być powtarzane na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inną drogą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w „Książeczce wycieczek kolarskich”.
 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych należy dokonać wpisu w „Książeczce wycieczek kolarskich”, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości bądź stempel z nazwą obiektu. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 6. Poczynając od stopnia srebrnego dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie srebrny i złoty ilość uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji; na duże stopnie ilość punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.
 7. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwałość można rozpocząć w roku zdobycia KOT w stopniu dużym złotym. 
§ 10 
 1. Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim należy mieć na uwadze bezpieczeństwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
 2. Zdobywanie odznaki odbywa się na własną odpowiedzialność. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim. 
IV. Książeczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT
 
§ 11 
 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w „Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK – załącznik nr 4.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy. 
§ 12
Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać: 
 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału, jeśli nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe, kościelne lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
 4. Potwierdzeniem może być także zdjęcie turysty na tle tablicy z nazwą miejscowości lub kronika w formie elektronicznej. 
§ 13
Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają: 
 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach: brązowy, srebrny i złoty;
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach: duży brązowy i duży srebrny.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach: duży złoty i za wytrwałość. 
§ 14 
 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać „Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przekazując „Książeczkę wycieczek kolarskich” do weryfikacji na stopnie duże zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (numer „Książeczki wycieczek kolarskich” i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).
 3. Weryfikacja powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty przekazania książeczki. 
§ 15
Interpretacja regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 
§ 16
Przy weryfikacji drogą korespondencyjną do przesyłki należy dołączyć kopertę zwrotną. Zweryfikowane książeczki zostaną odesłane do właściciela na jego koszt.
 
§ 17 
 1. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 42/XX/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 2. Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą moc dotychczasowe wersje regulaminu KOT.

&1

W celu upowszechnienia turystyki kolarskiej, popularyzowania krajoznawstwa i elementów kultury regionu oraz lepszego poznania krajobrazu obszarów województwa opolskiego, ustanawia się jednostopniową odznakę „Rajd Dookoła Opolszczyzny”.

&2

Miejscowości podane w załączniku określają trasę rajdu. Miejscowości pogrubione stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik rajdu ma obowiązek potwierdzić swój przejazd przez miejscowość.

&3

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku, jak również odbywać go w odcinkach pokonywanych w dowolnym czasie. Zaleca się jazdę w kierunku odwrotnym do ruchu zegara, co zapewnia korzystniejsze walory widokowe.

&4

Uczestnik rajdu może wzbogacić trasę rajdu o inne miejscowości, pod warunkiem przejechania punktów kontrolnych.

&5

Turyści niepełnoletni mogą brać udział w rajdzie tylko w asyście osób dorosłych.

&6

Długość odcinka, który należy przejechać w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 km. Górnej granicy dziennej przejechanych kilometrów nie ogranicza się. Ze względu na walory krajoznawcze zaleca się, aby długość dziennego odcinka mieściła się w granicach 45-60 km.

&7

W celu weryfikacji odznaki uczestnik rajdu zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą przejechane odcinki tras i przejazdy przez punkty kontrolne w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).

&8

Przejechana trasa rajdu może być jednocześnie zaliczana na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

&9

W celu weryfikacji odznaki, po przejechaniu całej trasy, należy przekazać dokumentację rajdową Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu przy OR PTTK SO.

&10

Turyści, którzy ukończyli rajd mogą zakupić odznakę, po jej weryfikacji, w siedzibie OR PTTK SO.

&11

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

&12

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Regionalnej Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

&13

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 roku. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 15 kwietnia 2019 roku uchwałą nr 07 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 10 kwietnia 2000 roku.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU RAJDU KOLARSKIEGO PTTK "DOOKOŁA OPOLSZCZYZNY"

Cyfry umieszczone pomiędzy miejscowościami oznaczają odległości w kilometrach według Google Maps.

Miejscowości pogrubione [oznaczone znakiem #] są punktami kontrolnymi, w których należy uzyskać potwierdzenie przejazdu.

# Brzeg 5, Brzezina 7, # Małujowice 11, Młodoszowice 10, # Grodków 8, Jędrzejów 10, Jaszów 7, Karłowice Wielkie 11, # Otmuchów 9, Lubiatów 7, # Paczków 5, Ujeździec 12, # Kałków 12, # Sławniowice 9, Gierałcice 8, # Głuchołazy 8, # Pokrzywna 11, # Prudnik 8, Dytmarów 10, # Racławice Śląskie 7, # Pomorzowice 14, # Głubczyce 8, Równe 10, Zopowy 13, # Branice 13, # Pilszcz 7, Dzierżysław 6, # Kietrz 12, # Baborów 16, # Polska Cerekiew 23, Stara Kuźnia 9, # Sławięcice 3, # Ujazd 5, Jaryszów 12, # Strzelce Opolskie 8, # Jemielnica 11, Żędowice 12, # Kolonowskie 16, # Dobrodzień 23, # Borki Wielkie 21, Żytniów 10, # Praszka 8, Uszyce 11, # Byczyna 10, Komorzno 10, Szymonków 10, Woskowice Małe 18, # Jakubowice 8, # Namysłów 14, Minkowskie 15, Lubsza 8, # Brzeg.

Łączna długość trasy około 540 km.

30 potwierdzeń z miejscowości, w tym miejscowość początkowa rajdu dwa razy.

Opis punktów kontrolnych:

Brzeg- zamek książąt brzeskich, obecnie Muzeum Piastów Śląskich, w 2018 r. wpisany na listę Pomników Historii

Brzeg- kościół św. Mikołaja, gotycki z XIV w; w zakrystii późnogotyckie freski ścienne

Brzeg- kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, jedyne na Śląsku malowidła iluzjonistyczne i freski pędzla Jana Kubena

Małujowice- kościół św. Jakuba z XIII w., zwany Śląską Sykstyną, wewnątrz gotyckie polichromie, Biblia Pauperum

Małujowice- kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w., przy murze kościelnym

Małujowice- miejsce bitwy pod Małujowicami 10 kwietnia 1741 r.

Grodków- fragmenty murów miejskich z XIV-XVI w. z wieżą Bramy Ziębickiej, wieżą Bramy Lewińskiej, basztą

więzienną z renesansową attyką

Grodków- gotycki kościół pw. św. Michała Archanioła z XIII w., wnętrze manierystyczno-barokowe

Otmuchów- barokowy kościół z XVII w. śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego

Otmuchów- zamek biskupi z XIII w. z końskimi schodami, rozbudowany w XVI w. w stylu renesansowym, w XVII w. przebudowywany w stylu barokowym

Otmuchów- renesansowy ratusz, podwójny zegar słoneczny z XVI w. zw. Zegarem Paracelsusa

Paczków- zespół średniowiecznych obwarowań miejskich zw. Polskim Carcassonne - ok. 1200 m murów obronnych, 19 baszt łupinowych, 4 wieże bramne

Paczków- Dom Kata z XVIII w., zbudowany metodą muru pruskiego, Centrum Informacji Turystycznej

Paczków- starówka wpisana w 2012 r. na listę Pomników Historii, ratusz pierwotnie renesansowy, przebudowany w stylu neoklasycystycznym

Paczków- Muzeum Gazownictwa, utworzone w byłej gazowni

Kałków- kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego, późnoromańsko-gotycki z XIII w. z gotyckimi polichromiami

Sławniowice- kopalnia Marmur Sławniowice z ponad 700-letnią tradycją; głaz z tablicą informacyjną

Głuchołazy- XIII w. układ urbanistyczny miasta: rynek, XIX w. kamienice, lipa drobnolistna - pomnik przyrody, Wieża Bramy Górnej, mury miejskie

Głuchołazy- kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., gotycki portal

Głuchołazy- dawny dom zdrojowy z 1882 r., ob. Instytut Dydaktyczno-Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek

Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy

Głuchołazy- miasto Orderu Uśmiechu, fontanna Orderu Uśmiechu, Skwer Kawalerów Orderu Uśmiechu

Pokrzywna- siedziba Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, miejscowość wypoczynkowa

Prudnik- zespół klasztorny bonifratrów, z lat 1783-87: kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła, klasztor oo. bonifratrów

Prudnik- cmentarz żydowski z końca XIX w, min. mauzoleum rodziny Frankel,

Prudnik- wieża zamkowa zwana wieżą Woka, z XIII/XIV w.

Prudnik- willa rodziny Fränkel z końca XIX w., obecnie Prudnicki Ośrodek Kultury

Prudnik- Muzeum Ziemi Prudnickiej z Wieżą Bramy Dolnej

Prudnik- Centrum Tradycji Tkackich

Racławice Śląskie- Szwedzki Słup z ok. 1633 r., wotum dziękczynne,

Racławice Śląskie- kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIV w., przebudowywany, obecnie barokowy

Pomorzowice- kościół św. Jana Chrzciciela z 1613 r., obecny z 1846 r.

Pomorzowice- renesansowy pałac z 1614 r., gruntownie przebudowany w 1905 r. z zatarciem cech stylowych

Głubczyce- układ urbanistyczny Starego Miasta, z rynkiem o unikatowym w Europie kształcie ćwierci koła

Głubczyce- kościół pw. Narodzenia NMP, gotycki z XIII w., rozbudowany w XIV w., wielokrotnie przebudowywany

Głubczyce- zespół klasztorny franciszkanów zbudowany w l. 1753-70

Głubczyce- obwarowania miejskie, w tym mury obronne i baszty z II poł. XIII w.

Branice- założenie szpitalne zwane Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), w tym klasztor Sióstr Maryi

Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; wewnątrz bazyliki Anielska Krata, arcydzieło metaloplastyki klasy europejskiej

Pilszcz- zabytkowy układ urbanistyczny z końca XVIII w., zagrody frankońskie wraz z zachowanym spichlerzem, parnikiem i piekarnikiem

Pilszcz- kościół pątniczy pw. Wniebowzięcia NMP z 1593 r., przebudowany w XVIII w., sanktuarium Matki Boskiej Pilszczańskiej

Kietrz- ruiny zamku-pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac

Kietrz- rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.

Baborów- drewniany kościół cmentarny św. Józefa, barokowy, z lat 1700-02; wnętrze zdobione polichromiami

Baborów- kamienny krzyż pojednania (pokutny), datowany na XIV-XVI w.

Polska Cerekiew- zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na parterze biblioteka

Sławięcice- dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież strzelniczych i bramy wjazdowej

Sławięcice- zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Öhringen; barokowy pawilon ogrodowy –

Belweder z 1802 r.

Ujazd- zamek biskupi z XIII w. Rozbudowany w XIV w. w stylu gotyckimi, przebudowany w stylu renesansowym w XVI W XVIII w. założenie przebudowano na barokowy pałac. Obecnie odrestaurowana ruina.

Strzelce Opolskie- ruiny zamku książąt opolskich z XIV w., przebudowany w XVI i XIX w., park miejski z 1832 r.

Strzelce Opolskie- zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J. Steinitza (1898-1900), przekształcone w obiekt hotelowo-restauracyjny Centrum Browar

Jemielnica- zespół klasztorny cystersów utworzony w XIII w.: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wystrój barokowy; klasztor, obecnie plebania; kaplica; dom ze spichlerzem, młyn

Kolonowskie- drewniany dom - dawne biuro huty żelaza. Obecnie Izba Regionalna Historii Lokalnej; pomnik Colonny

Dobrodzień- drewniany kościół cmentarny pw. św. Walentego, z połowy XVII w.

Dobrodzień- cmentarz żydowski z XVIII w. 

Dobrodzień- zespół pałacowo-parkowy z 1848 r., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.

Borki Wielkie- drewniany kościół cmentarny śś. Marcina i Bartłomieja z 1697 r., korpus świątyni konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej

Praszka- Muzeum Regionalne

Praszka- synagoga z XIX w., obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Byczyna- zespół urbanistyczny miasta: zachowane niemal w całości średniowieczne mury obronne, fosa i bramy:

Polska, Niemiecka i Piaskowa; ratusz o cechach baroku i klasycyzmu; zabytkowa zabudowa rynku

Jakubowice- drewniany kościół NMP Królowej Polski z 1585 r.

Jakubowice - neoklasyczny pałac z 1882 r., obecnie hotel i restauracja Jakubus

Namysłów- układ urbanistyczny miasta z murami obronnymi, Bramą Krakowską z XIV w. i ratuszem, pierwotnie gotyckim, przebudowanym w duchu renesansu

Namysłów- zamek książęcy z 1360 r., siedziba Browaru Namysłów

Namysłów- dawna szkoła ewangelicka z 1789 r., obecnie Izba Regionalna. 

Trasę opracował: Tadeusz Zerych. Zmiany wprowadził Henryk Paciej. 

Nową trasę i regulamin opracowały:

Mariola Nagoda, Małgorzata Pamuła

Współpraca:

Mirosław Czekała i Lucjusz Bilik. 

Wszelkie uwagi można przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Aktualizacja 25 marca 2019

§1

W celu upowszechniania turystyki kolarskiej, popularyzowania wiedzy na temat Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych oraz postaci z nią związanych ustanawia się odznakę „Znam Ziemię Opolską”.

§2

Odznaka jest trzystopniowa – brązowa, srebrna, złota. Można ją zdobywać na rowerze bez ograniczeń wiekowych. Turyści niepełnoletni mogą podróżować tylko pod opieką osób dorosłych.

§3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i w czasie nieograniczonym. Stopień brązowy i srebrny można zdobyć w jednym roku kalendarzowym, stopień złoty w dowolnym kolejnym roku. Nadwyżkę zwiedzonych obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku, zalicza się na poczet kolejnej odznaki.

§4

Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Liczbę obiektów, w zależności od stopnia odznaki, obrazuje poniższa tabela. Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

 stopień odznaki     ilość obowiązkowych obiektów krajoznawczych  ilość obiektów krajoznawczych do wyboru
brązowa 1 park krajobrazowy,
1 pomnik historii,
2 muzea
10
srebrna 1 park krajobrazowy,
2 pomniki historii,
3 muzea
20
złota 1 park krajobrazowy,
3 pomniki historii,
4 muzea
       30       

 §5

Przy weryfikacji odznaki złotej należy przedstawić potwierdzenie z każdego powiatu. Zalicza się powiaty potwierdzone w czasie zdobywania odznaki brązowej i srebrnej.

§6

W celu weryfikacji odznaki wymagane jest prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zwiedzenie obiektów krajoznawczych obowiązkowych i wybranych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).

§7

Przejechane trasy mogą być jednocześnie zaliczane na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

§8

Zgromadzona dokumentacja jest podstawą do weryfikacji odznaki. W tym celu należy ją przekazać Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Po zweryfikowaniu odznaki można zakupić ją w siedzibie OR PTTK SO.

§9

Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§10

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 20 stycznia 2020 r. uchwałą nr 1/2020 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 01 czerwca 2004 r.

Regulamin stworzył Tadeusz Zerych w 1983 r.,
z późniejszymi zmianami w 2000 i 2004 r.
Nową aktualizację regulaminu opracowały
Mariola Nagoda i Małgorzata Pamuła

przy współpracy Lucjusza Bilika, Łukasza Jurkowskiego i Mirosława Czekały

Wszelkie uwagi można przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright © 2019 Komisja Turystyki Kolarskiej przy OR PTTK ŚO w OPOLU. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI "ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ"

PARKI KRAJOBRAZOWE:
Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, siedziba Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10
Park Krajobrazowy Góry Opawskie, siedziba Pokrzywna 11
Stobrawski Park Krajobrazowy, siedziba Ładza, ul. Reymonta 3
Załęczański Park Krajobrazowy, 1162 ha parku leży w woj. opolskim

POMNIKI HISTORII:
Brzeg Zamek Piastów Śląskich z XIII wieku, muzeum
Olesno drewniany kościół odpustowy św. Anny z 1518 r., zw. Różą zaklętą w drewnie; Szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Góra św. Anny komponowany obraz kulturowo – przyrodniczy: zespół klasztorny franciszkanów, kościół – sanktuarium
św. Anny, Muzeum Misyjne, kaplice Drogi Krzyżowej, amfiteatr, pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego,
Geopark Góra Św. Anny

Nysa zespół kościoła farnego św. Jakuba i Agnieszki: gotycki kościół halowy, dzwonnica – Skarbiec św. Jakuba
Ozimek żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew z 1827 r.
Paczków zespół staromiejski z systemem fortyfikacji: średniowieczne mury obronne – 19 baszt łupinowych, 4 bramy miejskie: Nyska, Kłodzka, Ząbkowicka i Wrocławska; zw. Polskim Carcassone

MUZEA:
Głogówek Muzeum Regionalne – Zamek, ul. Słowackiego 1
Głubczyce Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Rynek 1
Góra św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28
Góra św. Anny Muzeum Misyjne, ul. Klasztorna 6
Kluczbork Muzeum im. Dzierżona, ul. Zamkowa 10
Kędzierzyn-Koźle Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, ul. Kraszewskiego 5
Kolonowskie Muzeum Kolpinga, ul. Leśna 8
Krasiejów Park Nauki i Rozrywki JuraPark, ul. 1 Maja 10
Ligota Dolna Muzeum Sztuki Sakralnej, ul. Wiejska 2
Łambinowice Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4
Nysa Muzeum Powiatowe, ekspozycja „Procesy Czarownic” (Szlak Czarownic), ul. Biskupa Jarosława 11
Olesno Muzeum Regionalne, ul. Jaronia 7
Olszowa Park Miniatur Olszowa, ul. Hodowlana 5
Opole Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienica czynszowa, ul. św. Wojciecha
Opole Muzeum Diecezjalne ul. Kardynała Kominka 1a
Opole Muzeum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14 A
Opole Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, ul. Prószkowska 76
Opole Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11A
Opole – Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen), ul. Wrocławska 174
Ozimek Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, ul. Hutnicza 1
Paczków Muzeum Gazownictwa, ul. Pocztowa 6
Praszka Muzeum w Praszce, pl. Grunwaldzki 15
Prudnik Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 11
Prudnik Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23
Zagwiździe Zespół Huty Żelaza – Regionalna Sala Muzealna, ul. Górki

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE DO WYBORU:

Powiat brzeski
Brzeg układ urbanistyczny starego miasta: rynek, ratusz z XVI w., gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w.
Brzeg barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w., iluzjonistyczne freski Jana Kubena z l. 1739-45

Brzeg Most Piastowski na Odrze, kratownicowy, dwuprzęsłowy, zbudowany w l. 1953-54
Grodków zespół starego miasta: rynek, ratusz z XV/XVI w., mury miejskie, wieża Bramy Ziębickiej i Lewińskiej, gotycki kościół pw. Michała Archanioła; pomnik Józefa Elsnera
Jędrzejów zespół pałacowo – parkowy: pałac neogotycki z XIX w., Dom Opieki Społecznej
Kopice zespół pałacowo – parkowy w ruinie: pałac z XIX w., zw. Pałacem na wodzie, park z kaplicą grobową Schaffgotschów; folwark; mauzoleum 

Lewin Brzeski średniowieczny układ rynku: klasycystyczny ratusz z 1838 r.;
Lewin Brzeski marmurowy krzyż pojednania z XVII w. w formie krzyża łacińskiego
Łosiów pałac w stylu eklektycznym, zabytkowy park
Małujowice kościół św. Jakuba z XIII w., zw. Śląską Sykstyną, gotyckie polichromie, Biblia Pauperum; kamienny krzyż pojednania (pokutny); Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich

Mikolin Pomnik Żołnierzy Radzieckich, ku pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskiego Frontu Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 r.

Skorogoszcz wodociągowa wieża ciśnień i budynek stacji pomp z 1910 r.
Sulisław zespół pałacowo – parkowy z XIX w.: hotel, spa, restauracja

Powiat głubczycki
Baborów układ przestrzenny starego miasta z XIX w.: rynek, ratusz, drewniany kościół św. Józefa z XVIII w., barokowe polichromie

Branice założenie szpitalne zw. Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; Anielska Krata – arcydzieło metaloplastyki

Głubczyce zespół urbanistyczny starego miasta: nietypowy rynek na planie ćwierci koła, ratusz odbudowany w l. 2006-2008, mury obronne, baszty; Browar Głubczyce

Kietrz ruiny zamku – pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac; rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.

Nowa Cerekwia ruina zamku z XVI–XVII w.; ruina kościoła cmentarnego św. Wacława z XVII w.
Opawica wieś na granicy polsko – czeskiej; rzeka graniczna Opawa; Graniczna Góra 541 m n.p.m.; barokowy kościół pw. Trójcy Świętej z l. 1701-06, malowidła iluzjonistyczne z 1733 r. 

Szczyty klasycystyczny pałac z 1870 r., park z końca XIX w.
Włodzienin ruina kościoła cmentarnego z XV/XVII w.
Wysoka barokowy zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem z XVIII-XIX w., Galeria Spichlerz

Powiat kędzierzyńsko – kozielski
Gościęcin – Bryksy drewniany kościół odpustowy św. Bryksjusza z l. 1651-61; neoromańska kaplica z 1880 r.; pustelnia z XIX w.; Droga Krzyżowa

Kędzierzyn – Koźle cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, największy w woj. opolskim
Kędzierzyn – Koźle fortyfikacje fryderycjańskie Twierdzy Koźle, obwałowania i fosy z XVIII w., Fort Fryderyka Wilhelma, Wieża Montalemberta, fort Rondel, studnia forteczna

Kędzierzyn – Koźle cerkiew Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości, jedyna prawosławna świątynia w woj. opolskim

Kędzierzyn – Koźle Kłodnica najstarsza śluza komorowa w Polsce na Kanale Gliwickim
Lenartowice przepust syfonowy służący bezkolizyjnemu przeprowadzeniu rzeki Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim
Sławięcice dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież strzelniczych i bramy wjazdowej

Sławięcice zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Ohringen; barokowy pawilon ogrodowy – Belweder z 1802 r.

Polska Cerekiew zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na parterze

Większyce pałac z XIX w., restauracja i hotel
Zakrzów modernistyczny pałac z przełomu XIX/XX w., Ludowy Klub Jeździecki Lewada, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup

Powiat kluczborski
Biskupice-Brzózki gród rycerski z 2007 r., stylizowany na średniowieczną budowlę
Byczyna zespół urbanistyczny: rynek, ratusz, średniowieczne mury obronne; kościół ewangelicki św.

Mikołaja z XIV w.; kościół pw. Świętej Trójcy z 1767 r.

Kluczbork zespół urbanistyczny: XVIII-w. ratusz, kamieniczki zw. Dwunastu Apostołów; gotycki kościół ewangelicko – augsburski pw. Chrystusa Zbawiciela z XIV w., mury obronne z Bramą Krakowską z 1590 r.

Laskowice drewniany kościół z 1599 r., mumia hrabiny Brygidy Buchty von Buchtitz, zw. laskowicką śmiercią
Maciejów pałac z 1790 r. wg projektu Carla Gottharda Langhansa, twórcy Bramy Brandenburskiej; pasieka zarodkowa ks. Jana Dzierżona

Rożnów Piramida – grobowiec rodziny von Eben z 1780 r.
Wierzbica Górna barokowy kościół św. Jacka, typu szachulcowego, z l. 1719-22
Wołczyn kościół ewangelicko – augsburski z 1848 r., pierwotnie staroluterański

Powiat krapkowicki
Dobra zespół pałacowo – parkowy: neogotycki pałac z XIX w.
Gogolin XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia; pomnik Karolinki i Karlika, bohaterów śląskiej pieśni ludowej Poszła Karolinka do Gogolina
Górażdże XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia
Kamień Śląski zespół pałacowo – parkowy: sanktuarium św. Jacka; park, Sebastianeum Silesiacum
Kamień Śląski lotnisko, lądowisko wielofunkcyjne, tor wyścigowy Silesia Ring o dł. 3636 m., pole golfowe
Krapkowice zespół urbanistyczny: rynek, wieża Bramy Górnej, mury obronne z poł. XIV–XVI w.; zamek późnorenesansowy z XVI w., Zespół Szkół Zawodowych

Krapkowice Krapkowickie Zakłady Celulozowo – Papiernicze z 1898 r., najstarsze działające zakłady przemysłowe w woj. opolskim
Krapkowice Otmęt kościół z ruiną zamku rycerskiego z XIV w.
Łowkowice wiatrak typu holenderskiego z 1868 r., Baro – Kawiarnia Wiatrak
Moszna zamek – pałac zw. polskim Disneylandem, park cmentarz rodz. von Tiele – Winklerów; Święto Kwitnących Azalii (maj); stadnina koni, ośrodek hodowli koni sportowych i zawodów jeździeckich
Rogów Opolski renesansowy zespół zamkowo – parkowy, filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bogaty zbiór starodruków

Zakrzów zespół pałacowo – parkowy: hotel i restauracja Łucja; ruina zamku z XIV w.
Zdzieszowice przeprawa promowa przez rzekę Odrę, prom o napędzie ręcznym Józef; pomnik ofiar Powodzi Tysiąclecia z 1997 r.

Żyrowa barokowy pałac z l. 1631-44, w czasie II wojny światowej archiwum wojskowe III Rzeszy; Kozi Rynek; pomnik kozy

Powiat namysłowski
Jakubowice neoklasyczny pałac z 1882 r., hotel, ośrodek jeździecki Jakubus
Miejsce dwór książąt oleśnickich z XVII w.
Minkowskie zespół pałacowy z l. 1765-84: pałac, stajnia, park krajobrazowy
Namysłów układ urbanistyczny: ratusz, rynek z XIV w., gotyckie kościoły
Namysłów zamek książęcy z XIV w.; browar zamkowy Namysłów, mury obronne, Brama Krakowska z XIV w.
Pokój rondo gwiaździste; kościół ewangelicko – augsburski im. Zofii z 1765 r.; Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera (czerwiec); cmentarz ewangelicki
Pokój zabytkowy park: rzeźby Diany, Minerwy, Apolla, pomnik Fryderyka Wielkiego, ruina Salonu Wodnego, Elizjum, pomnik Śpiącego Lwa

Starościn barokowo – klasycystyczny zespół pałacowo – parkowy; pomnik Tysiąclecia Istnienia Państwa Polskiego

Powiat nyski
Frączków zespół pałacowo – parkowy z poł. XIX w.: hotel i restauracja
Głuchołazy zespół urbanistyczny z XIII w.: rynek, kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., romański portal; fontanna Orderu Uśmiechu;

Głuchołazy dawne uzdrowisko: Park Zdrojowy; dawny dom zdrojowy Skowronek z 1882 r., Instytut
Dydaktyczno – Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek Formacyjno – Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy

Głuchołazy Góra Parkowa (Chrobrego) z kościółkiem św. Anny i schroniskiem; studnia św. Jakuba – początek Nyskiej Drogi św. Jakuba

Kałków późnoromańsko – gotycki kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego,z l. 1210-1260, cegła w wątku wendyjskim, polichromie

Korfantów zamek z 1616 r., przebudowany na pałac, Opolskie Centrum Rehabilitacji
Koperniki kolebka rodu Mikołaja Kopernika; neogotycki kościół św. Mikołaja z l. 1881-82; pomnik Mikołaja Kopernika

Łambinowice miejsce Pamięci Narodowej obozów „Trzech wojen” z 1870, 1914 i 1939 r.; pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych

Malerzowice Wielkie dawny folwark Grudzieniec (Szarfenberg) – miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż upamiętniający śmierć partyzantów

Nysa zespół urbanistyczny: rynek, Dom Wagi Miejskiej z 1604 r.; mury obronne; Wieża Bramy Wrocławskiej z manierystycznym portalem; Wieża Ziębicka – punkt widokowy; Piękna Studnia – barokowa sztuka kowalska

Nysa kościół śś. Piotra i Pawła, perła śląskiego baroku, polichromie iluzjonistyczne; Fontanna Trytona, wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego

Nysa zespół klasztorny jezuitów: kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII w.; zespół kolegium jezuickiego „Carolinum” z l. 1669-86; gimnazjum z l. 1722-25

Nysa pruskie fortyfikacje Twierdzy Nysa: Bastion św. Jadwigi, Reduta Kapucyńska; fort II Regulicki; fort Prusy; fort Wodny; Dni Twierdzy Nyskiej (lipiec)

Nysa Jezioro Nyskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka, zmodernizowana zapora w 2016 r.

Otmuchów układ urbanistyczny średniowiecznego miasta: rynek, renesansowy ratusz z dekoracją sgraffitową, zegar słoneczny z XV w. zw. Zegarem Paracelsusa; Wieża Wróbla z XIV w.; zamek biskupi z tzw. końskimi schodami, Lato Kwiatów (lipiec)

Otmuchów barokowy kościół śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, obrazy śląskiego Rembrandta – Michała Leopolda Willmanna, dwie barokowe figury św. Nepomucena

Otmuchów Jezioro Otmuchowskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka
Paczków Dom Kata Miejskiego z XVIII w., Centrum Informacji Turystycznej
Paczków gotycki warowny kościół św. Jana Ewangelisty z 1350 r., studnia tatarska
Paczków Zalew Paczkowski – układ dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Nysa Kłodzka
Przydroże Małe ruina pałacu z XVIII w. z gotycką wieżyczką zegarową; miejsce zawarcia Konwencji Przydroskiej przez Fryderyka II

Przydroże Małe zespół kościoła odpustowego Na Szwedzkiej Górce z poł. XIX w.: kościół pw. MB Bolesnej, dom stróża, kaplice, ambona, Droga Krzyżowa

Sławniowice kopalnia marmuru w Polsce, Marmur Sławniowice sp. z o.o. głaz z tablicą informacyjną 
Stary Grodków miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, pomnik na terenie dawnego lotniska

Powiat oleski
Bzinica Nowa cmentarz ewangelicko – augsburski (husycki), mogiła Karoliny Kleinert – bohaterki śląskiej pieśni ludowej

Dobrodzień zespół urbanistyczny: rynek, neoklasycystyczny ratusz z 1848 r., zespół pałacowo – parkowy z połowy XIX w., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.; kościół św. Marii Magdaleny z l. 1851-54
Dobrodzień cmentarz żydowski z XVIII w.
Olesno leśne uroczysko Siedem Źródeł, kapliczka z ujęciem wody źródlanej
Pawłowice pałac eklektyczny z 1863 r.: hotel, spa i restauracja
Praszka synagoga, Miejskie Centrum Kultury synagoga – Miejskie Centrum Kultury; cmentarz żydowski z poł. XIX w.

Uszyce zespół dworski z XVIII – XIX w.: dwór, oficyna, park, mauzoleum

Powiat opolski
Bierdzany drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej z 1711 r., polichromia tzw. śmierć bierdzańska; Szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Chróścina kompleks pałacowo – parkowy z 1889 r., wzorowany na szwajcarskiej góralskiej chałupie, Zespół Szkół w Chróścinie

Chróścice śluza na rzece Odrze, przejście pieszo – rowerowe Chróścice- Narok
Dąbrowa późnorenesansowy pałac z l. 1615-17, Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Zamczysko (wrzesień)

Dąbrówka Łubniańska Kapliczka – źródełko Matki Bożej zw. Studzionką
Karłowice gotycki zamek myśliwski z cylindryczną wieżą z I poł. XIV w., barokowa kaplica zamkowa z 1715 r.; dom ks. Jana Dzierżona z 1864 r., odkrywcy dzieworództwa u pszczół

Lipno najstarszy w Polsce park dendrologiczny z 1782 r.
Magnuszowiczki teren byłego obozu pracy przymusowej dla młodzieży polskiej i żydowskiej pracującej przy budowie autostrady A4, pomnik

Niemodlin zespół urbanistyczny: rynek tzw. ulicówka, na osi kościoła i zamku, kuta latarnia gazowa z 1909 r., figura św. Floriana z XVIII w., mury obronne, arsenał

Niemodlin Zamek Książęcy z XIII w.: galeria ikon, zbrojownia, miejsce planu zdjęciowego do filmu pt. Jasminum w reżyserii J.J. Kolskiego

Niwki rodzinna miejscowość i pomnik Joachima Halupczoka – kolarza szosowego
Nowa Kuźnia rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki, ochrona ptactwa i stanowiska kotewki orzecha wodnego
Opole zespół urbanistyczny: rynek, ratusz na wzór florenckiego pałacu Vecchio; Aleja Gwiazd, gotycki
kościół katedralny Podwyższenia Krzyża Świętego; Kościół Świętej Trójcy i klasztor franciszkanów
Opole Wieża Piastowska z XIV w., pozostałość po Zamku Piastowskim; Staw Zamkowy; Domek Lodowy z 1909 r.

Opole Wieża Zamku Górnego; kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha; Wzgórze Uniwersyteckie ze Skwerem Artystów

Opole Czarnowąsy zespół klasztorny Norbertanek: kościół pw. Bożego Ciała i św. Norberta, Dom zakonnic z kapitularzem, Prałatura, mur obronny z basztami z 1600 r.; Dom Pomocy Społecznej Caritas
Polska Nowa Wieś lotnisko sportowe Aeroklubu Opolskiego, baza śmigłowcowa Służby Ratownictwa Medycznego; Międzynarodowy Zlotów Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck (lipiec)
Prószków zamek Prószkowskich z XVI w., Dom Pomocy Społecznej; budynek dawnego browaru z 1870 r.
Radomierowice drewniany kościół szachulcowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z l. 1786-1790
Stawy Niemodlińskie kompleks stawów hodowlanych, Staw Sangów – siedlisko ptactwa; Dąbrowskie Szlaki Rowerowe
Szydłowiec Śląski Dąb Pücklera, wiek ok. 580 lat, jeden z największych dębów szypułkowych w Polsce
Tułowice zespół pałacowo – parkowy: pałac z 1871 r., Technikum Leśne i internat, zabytkowy park
Turawa Jezioro Turawskie, zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, wybudowany w l. 1933-39

Powiat prudnicki
Biała układ urbanistyczny: rynek, mury miejskie obronne z XV w., Baszta Nyska, Wieża Wodna z 1606 r.; zamek Prószkowskich z XV w.; gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1544 r.

Biała najstarszy cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, XV – XX w.
Biskupia Kopa najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich o wys. 890 m n.p.m.; schronisko górskie PTTK Pod Biskupią Kopą

Głogówek zespół urbanistyczny: rynek, ratusz z 1608 r., baszta więzienna; zespół zamkowy: budynek bramny z 1700 r., mury obronne z XIV – XV w., park; Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena (wrzesień)
Głogówek zespół klasztoru franciszkanów z 1264 r.: kościół, klasztor, kopia Domku Loretańskiego z 1630 r., kaplica z repliką Grobu Pańskiego z Jerozolimy z 1634 r.

Prudnik zespół urbanistyczny: rynek, ratusz miejski z XVIII w., mury obronne, gotycka Wieża Woka – pozostałość po zamku; zespół klasztorny bonifratrów z l. 1783-87: kościół śś. Piotra i Pawła, klasztor oo. Bonifratrów; rodzinna miejscowość i pomnik Stanisława Szozdy – kolarza szosowego
Prudnik tradycja przemysłu włókienniczego, wille inicjatorów: Rodziny Fränkel, Prudnicki Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1a; Samuela Fränkla, ul. Kościuszki 1; Ernsta Fränkla i Maxa Pinkusa, ul. Nyska 2
Prudnik cmentarz żydowski, grobowce rodziny Fränkel, oryginalny dom przedpogrzebowy, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego

Prudnik budynek dworca PKP z 1915 r.; Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (Świeradów-Zdrój – Prudnik), dł. 440 km

Prudnik Las Sanktuarium św. Józefa, klasztor i kościół – miejsce internowania kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego w l. 1954-55; Grota Matki Bożej z Lourdes; wieża widokowa na Koziej Górze

Powiat strzelecki
Barut miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż i tablica pamiątkowa

Błotnica Strzelecka zespół pałacowo – parkowy: neoklasycystyczny pałac z XIX w., siedziba mniejszości niemieckiej
Czarnocin rezerwat Boże Oko i Grafik, lasy bukowe z wąwozami i strumykami zw. Śląską Szwajcarią
Izbicko pałac z XVI w.: hotel, centrum biznesowe, boisko, korty tenisowe; zabytkowy park
Jemielnica zespół klasztorny cystersów: barokowy kościół pocysterski z XIII-XIV w., klasztor z 1733 r., plebania; kaplica w ogrodzeniu, młyn, dom ze spichlerzem

Pludry Stawy Pluderskie – kompleks stawów hodowlanych otoczony borami sosnowymi, bogactwo przyrodniczo – krajobrazowe

Poręba wywierzysko Siedem źródeł, źródło krasowe o stałej temperaturze 9,4 °C
Leśnica rynek; pomnik Powstańców Śląskich z 1981 r.; polichromowana, barokowa figura św. Jana Nepomucena

Strzelce Opolskie ruina zamku książąt piastowskich z XIV w.; park miejski z 1832 r.
Strzelce Opolskie zespół urbanistyczny: rynek, neogotycki ratusz; pomnik Ofiarom wojen i przemocy zw. Śląską Pietą; neobarokowy kościół św. Wawrzyńca; dzwonnica; zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J. Steinitza (1898-1900) – hotel, restauracja Centrum Browar
Ujazd odrestaurowana ruina zamku biskupiego z 1580 r.
Ujazd pątniczy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zw. Studzionką
Zawadzkie zbiornik retencyjny Regolowiec, pomnik ośrodka hutniczego z l. 1790-1871, zlot młodzieży Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)

Zalesie Śląskie nieczynna stacja kolejowa, budynek dworca z 1934 r; miejsce zw. Śląską Toskanią

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Motorowej Zarządy Głównego PTTK ustanawia następujące rodzaje odznak turystyki motorowej:

• Turysta Motorowy – TM

• Motorową Odznakę Turystyczną – MOT

§ 2

1. Odznaki turystyki motorowej TM i MOT stanowią w PTTK wyróżnienie przyznawane za potwierdzone uprawianie turystyki motorowej.

2. Celem ustanowienia odznak jest zachęcenie szerokiego ogółu społeczeństwa do poznawania walorów krajoznawczych ojczyzny, jej historii, popularyzacja indywidualnej i zorganizowanej turystyki motorowej - jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3

1. Turystę Motorowego mogą zdobywać dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, którzy uczestniczą w uprawianiu turystyki motorowej z osobami dorosłymi, w wycieczkach autokarowych, itp.

2. Motorową Odznakę Turystyczną mogą zdobywać osoby, które ukończyły 16 rok życia i uprawiają turystykę motorową pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem w trakcie przemieszczania się w terenie w celach poznawczych.

§ 4

1. Za rzetelność zdobywania odznak turystyki motorowej odpowiadają:

• Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK

• Terenowe Zespoły Weryfikacyjne i Referat Weryfikacyjny odznak motorowych

• Oddziałowe Komisje Turystyki Motorowej PTTK

• Kluby Turystyki Motorowej PTTK

• Przodownicy Turystyki Motorowej PTTK

2. Rejestr wycieczek i imprez motorowych oraz potwierdzenia zwiedzanych obiektów prowadzi turysta w książeczce wycieczek.

3. Podstawą przyznania odznaki turystyki motorowej jest spełnienie przez zdobywającego warunków określonych w niniejszym regulaminie.

4. Odznaki TM i MOT mogą nosić wyłącznie osoby, które posiadają legitymację potwierdzającą przyznanie odznaki danego rodzaju i stopnia.

§ 5

RODZAJE I STOPNIE ODZNAK

1. Turysta Motorowy posiada 3 stopnie:

• TM w stopniu brązowym

• TM w stopniu srebrnym

• TM w stopniu złotym

2. Motorowa Odznaka Turystyczna posiada 8 stopni:

• MOT w stopniu popularnym

• MOT w stopniu małym brązowym

• MOT w stopniu małym srebrnym

• MOT w stopniu małym złotym

• MOT w stopniu dużym brązowym

• MOT w stopniu dużym srebrnym

• MOT w stopniu dużym złotym

• MOT w stopniu złotym za wytrwałość

3. Wzory odznak zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Odznaki turystyki motorowej zdobywa się w kolejności stopni.

5. Nie ma obowiązku zdobywania odznak TM przed MOT w przypadku, gdy turysta rozpoczyna uprawianie turystyki motorowej po ukończeniu 16 roku życia.

6. Turysta zdobywający odznaki TM, w momencie ukończenia 16 lat obojętnie, który stopień TM już posiada, kontynuuje zdobywanie odznaki MOT zgodnie z regulaminem.

§ 6

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAK

Warunki wymagane do zdobycia odznaki Turysta Motorowy:

1. W stopniu brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 5 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 1 obiekt zabytkowy

• 1 muzeum lub skansen

2. W stopniu srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 10 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 2 obiekty zabytkowe

• 2 muzea lub skanseny

3. W stopniu złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 20 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 3 obiekty zabytkowe

• 3 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

Warunki wymagane do zdobycia Motorowej Odznaki Turystycznej:

1. W stopniu popularnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 5 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 2 obiekty zabytkowe

• 1 muzea lub skanseny

• 2 parki krajobrazowe

• uczestniczenie, w co najmniej 1 imprezie turystyki motorowej ujętej w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

2. W stopniu małym brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 10 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 4 obiekty zabytkowe

• 2 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 2 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

3. W stopniu małym srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 15 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 6 obiekty zabytkowe

• 3 muzea lub skanseny

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 3 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

4. W stopniu małym złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 20 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 10 obiektów zabytkowych

• 5 muzeów lub skansenów

• 1 park narodowy

• uczestniczenie, w co najmniej 5 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK

5. W stopniu dużym brązowym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 30 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 12 obiektów zabytkowych

• 7 muzeów lub skansenów

• 3 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 2 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK rangi ogólnopolskiej

6. W stopniu dużym srebrnym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 40 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 14 obiektów zabytkowych

• 9 muzeów lub skansenów

• 4 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 5 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo 1 rangi centralnej i 4 rangi ogólnopolskiej

7. W stopniu dużym złotym należy zwiedzić i potwierdzić:

• 50 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 17 obiektów zabytkowych

• 11 muzeów lub skansenów

• 5 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 8 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo w 2 rangi centralnej i 6 rangi ogólnopolskiej

8. W stopniu złotym za wytrwałość należy zwiedzić i potwierdzić:

• 60 dowolnych obiektów krajoznawczych

• 20 obiektów zabytkowych

• 15 muzeów lub skansenów

• 6 parki narodowe

• uczestniczenie, w co najmniej 10 imprezach turystyki motorowej ujętych w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK w tym obowiązkowo w 2 rangi centralnej i 8 rangi ogólnopolskiej

§ 7

1. W trakcie zdobywania odznak TM lub MOT obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty.

2. Raz zaliczony obiekt nie może być zaliczany na inny stopień odznaki.

3. Na poszczególny stopień odznaki zalicza się tylko 3 dowolne obiekty z jednej miejscowości, oprócz obiektów zabytkowych, parków narodowych, muzeów i skansenów wyszczególnionych w wykazie obiektów stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Nadwyżka obiektów zabytkowych, parków narodowych, muzeów i skansenów z załącznika nr 2 niniejszego regulaminu, zaliczana jest na poczet stopnia wyższego.

5. Nadmierna ilość zaliczonych imprez – bez względu na rangę – nie jest zaliczana na stopień wyższy odznaki.

6. Przy zdobywaniu odznak TM i MOT poszczególnych stopni, ilość wymaganych obiektów, których zwiedzenie zostało potwierdzone tylko przez członka kadry programowej PTTK, nie może przekraczać 20% wymaganego limitu.

7. Udział w imprezie turystyki motorowej ujętej w harmonogramie imprez motorowych KTM ZG PTTK, zwiedzenie obiektu, muzeum itp., musi być potwierdzone w sposób niebudzący wątpliwości.

8. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka obiektu, dowolnego urzędu, instytucji, organizacji lub inny odcisk pieczęci z czytelną nazwą tej miejscowości, bilet wstępu, fotografia, imienny podpis obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK. Potwierdzeniem imprezy może być odcisk pieczęci imprezy, wlepka oraz pieczęć i podpis organizatora imprezy (Przodownika TM PTTK).

9. Przy zdobywaniu poszczególnych stopni odznak TM lub MOT zalicza się również zabytki UNESCO znajdujące się poza granicami Polski.

10. Do dowolnych obiektów można zaliczać - inne obiekty niewyszczególnione w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu. Mogą to być np: zamki, pałace, dwory, zagrody, ratusze, domy i budynki o ciekawej architekturze, wiatraki, młyny, kuźnie, budynki przemysłowe, spichlerze, latarnie morskie, kopalnie, kościoły, sanktuaria, cerkwie, synagogi, meczety, kaplice, klasztory, muzea, izby pamięci, parki krajobrazowe i podworskie, rezerwaty przyrody, cytadele, forty, pola bitewne, cmentarze, miejsca pamięci narodowej, pomniki, historyczne obiekty edukacji, miejsca związane z życiem ludzi zasłużonych dla Polski i świata, itp. WERYFIKACJA ODZNAK

§ 8

Dokumentem stwierdzającym spełnienie wymaganych warunków na poszczególne stopnie odznak TM i MOT są wpisy i potwierdzenia w książeczce wycieczek.

§ 9

W celu przyznania odpowiedniego stopnia odznaki TM lub MOT należy książeczkę wycieczek z poświadczeniami przedłożyć Terenowemu Zespołowi Weryfikacyjnemu.

§ 10

Poszczególne stopnie odznak TM i MOT mają prawo i obowiązek weryfikować oraz przyznawać:

1. Odznaki TM w stopniu brązowym, srebrnym i złotym - weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, którzy przyznają odznakę i wydają legitymację.

2. Odznaki MOT w stopniu popularnym, małym brązowym, małym srebrnym, małym złotym - weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, którzy przyznają odznakę i wydają legitymację.

3. Odznaki MOT w stopniu dużym brązowym, dużym srebrnym i dużym złotym weryfikują wstępnie weryfikatorzy Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego, wypełniają wniosek o przyznanie odpowiedniej odznaki MOT i przesyłają do weryfikatora Referatu Weryfikacyjnego KTM ZG PTTK, który przyznaje odznakę i wydaje legitymację.

4. Odznakę MOT w stopniu złotym za wytrwałość na wniosek Referatu Weryfikacyjnego przyznaje KTM ZG PTTK.

5. W Referacie Weryfikacyjnym KTM ZG PTTK działają weryfikatorzy z prawem weryfikacji i przyznawania wszystkich odznak motorowych z zastrzeżeniem pkt. 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać Odznakę MOT popularną po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

§ 12

Po wejściu w życie niniejszego regulaminu, turysta osobiście decyduje, na jakich zasadach będzie kontynuował rozpoczęte już zdobywanie odznaki TM lub MOT, lecz po zdobyciu tego stopnia, odznaki następnych, wyższych stopni muszą być zdobywane zgodnie z tym regulaminem.

§ 13

Wykazy osób, którym zostaną przyznane odznaki MOT w stopniu złotym za wytrwałość, będą podawane do wiadomości w biuletynach KTM ZG PTTK. Wręczenie tych odznak winno odbywać się w sposób uroczysty.

§ 14

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do KTM ZG PTTK.

2. Tracą moc wcześniejsze Regulaminy Odznak Turystyki Motorowej PTTK.

3. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 5 lipca 2016 roku uchwałą nr 99/XVIII/2016 i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

SZLAKIEM ZABYTKÓW ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO W POLSCE

Postanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2009 przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 1. Odznaka posiada pięć stopni:

popularny,

brązowy,

srebrny,

złoty,

duży.

 1. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 2. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby znajdujących się w Polsce obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, których wykaz zamieszczony jest w załączniku do niniejszego regulaminu.

Stopień odznaki Liczba obiektów

popularny             1

brązowy                3

srebrny                 5

złoty                     7

duży                     7

 1. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 1. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania. Nowe obiekty mogą być zaliczone do zdobywania odznaki nawet jeśli zostały odwiedzone przed umieszczeniem ich na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 1. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

     Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 1. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie
 1. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK.
 2. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

     Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).
 1. Autorem znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu .
 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 1. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie 20 listopada 2013 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK 13 maja 2014 roku uchwałą 21/XVIII/2014. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

       Załącznik - wykaz obiektów:

 1. Stare Miasto i Kazimierz w Krakowie
 2. kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce
 3. niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
 4. Puszcza Białowieska (Białowieski Park Narodowy)
 5. Stare Miasto w Warszawie
 6. Stare Miasto w Zamościu
 7. średniowieczny zespół miejski Torunia
 8. Zamek Krzyżacki w Malborku
 9. zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej
 10. Kościół Pokoju pw. św. Ducha w Jaworze
 11. Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy
 12. kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
 13. kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem
 14. kościół pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskiem
 15. kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła w Haczowie
 16. kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
 17. kościół pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej
 18. Park Mużakowski w Łęknicy
 19. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu
 20. cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
 21. cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach
 22. cerkiew pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu
 23. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych
 24. cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu
 25. cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu
 26. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Smolniku
 27. cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Turzańsku
 28. kopalnia soli w Bochni.

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

I. Postanowienia ogólne 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcenia do ich systematycznego poznawania.

2. PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem Odznaki za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.

3. Odznaka posiada następujące rodzaje i stopnie: Regionalna Odznaka Krajoznawcza (ROK): - stopień brązowy, - stopień srebrny; Odznaka Krajoznawcza Polski (OKP): - stopień brązowy, - stopień srebrny, - stopień złoty, - stopień złoty z szafirem. II. Warunki zdobywania odznaki

4. Odznakę zdobywa się w kolejności rodzajów i stopni. Warunkiem zdobycia odznaki w danym rodzaju i stopniu jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych.

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia.

6. Odznakę zdobywa się bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.

7. Obiekty raz zaliczone podczas zdobywania kolejnych stopni w danym rodzaju odznaki nie mogą być zaliczone do zdobywania stopni wyższych.

8.1. ROK stopnia brązowego zdobywa się: zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane według uznania zdobywającego w liczbie określonej w tabeli 1, położone w promieniu do 40 km od miejsca zamieszkania.

8.2. Posiadanie dowolnego stopnia odznaki regionalnej (z okolic miejsca zamieszkania zdobywającego) ustanowionej przez terenowe jednostki PTTK uprawnia do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

8.3. Laureaci etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” uprawnieni są do otrzymania ROK w stopniu brązowym.

9. ROK stopnia srebrnego należy zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wybrane według uznania zdobywającego w liczbie określonej w tabeli 1, położone na obszarze województwa związanego z miejscem zamieszkania zdobywającego. W przypadku zamieszkiwania w miejscowości położonej przy granicy województw można zwiedzać również obiekty krajoznawcze położone w województwie sąsiednim w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania zwiedzającego. 2

10. OKP zdobywa się zwiedzając obiekty w liczbie określonej w tabeli 2. Obiekty, które należy zwiedzić w czasie zdobywania OKP podane są w Kanonie Krajoznawczym Polski, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

11. Zdobywający OKP w stopniu brązowym zobowiązany jest posiadać ROK w stopniu srebrnym.

12. OKP w stopniu złotym z szafirem uzyskuje się po zwiedzeniu wszystkich obiektów krajoznawczych wymienionych w Kanonie Krajoznawczym Polski.

13. Nowo utworzone parki narodowe i obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO automatycznie wchodzą w skład obiektów tworzących Kanon Krajoznawczy Polski, a ich zwiedzenie jest obowiązkowe po 2 latach od ustanowienia lub wpisania na listę. III. Weryfikacja

14. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek krajoznawczych prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów.

15. Potwierdzeniem zwiedzenia danego obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, fotografia, własny opis obiektu lub imienny podpis, obecnego podczas wycieczki, członka kadry programowej PTTK, instruktora harcerskiego lub nauczyciela.

16. ROK przyznają uprawnione zespoły weryfikacyjne w oddziałach PTTK lub wyjątkowo członkowie Centralnego Zespołu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w przypadku, gdy w danym oddziale PTTK lub w pobliżu nie ma zespołu weryfikacyjnego.

17. OKP przyznaje Centralny Zespół Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

18. Przed złożeniem kroniki wycieczek krajoznawczych do wglądu w uprawnionej do przyznania danego stopnia odznaki jednostce PTTK, powinna być ona zweryfikowana przez instruktora krajoznawstwa: · Regionu – w przypadku ROK., · Polski lub Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa – w przypadku OKP. Instruktor Krajoznawstwa PTTK potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów z wymogami regulaminu odznaki. 19. Do wykupienia i noszenia ROK i OKP poszczególnych stopni uprawnia dyplom– legitymacja, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. IV. Przepisy końcowe

20. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 15 maja 2013 r. uchwałą nr 27/XVII/2013 i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Tracą moc wcześniejsze regulaminy Odznaki Krajoznawczej PTTK.

21. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie kolejnego stopnia i rodzaju danej odznaki, przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mogą ukończyć je według poprzedniej wersji regulaminu. Każdy następny wyższy stopień Odznaki zdobywa się już według zaktualizowanego regulaminu.

Tabela 1.

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów wymaganych do zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

                                                                                Stopień Brązowy  Srebrny     

                                                                                  Razem        20       40

                                   w tym co najmniej: zabytków architektury    4          8

                                                         muzeów, izb regionalnych     1           3

                                                         miejsc pamięci narodowej      2           4

                                                                rezerwatów przyrody       1           2

                                                                parków zabytkowych       1           2

                                                            parków krajobrazowych       1           2

Tabela 2.

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów wymaganych do zdobycia Odznaki Krajoznawczej Polski

                                                                          Stopień Brązowy Srebrny Złoty

                                                        Najciekawsze miasta    2          3           5

                                                               Parki narodowe      2          4           7

                                                                          Zabytki        20        30         60

                                                                           Muzea       10        20         40

                                              Inne obiekty krajoznawcze     10         20        40 

Załącznik nr 1.

Wykaz obiektów wymaganych do zdobycia OKP – Kanon Krajoznawczy Polski Gdańsk Centralne Muzeum Morskie dawne opactwo Cystersów w Oliwie Droga Królewska – ciąg ulic Długiej i Długi Targ kościół pw. Najświętszej Maryi Panny kościół pw. św. Brygidy kościół pw. św. Katarzyny kościół pw. św. Mikołaja Muzeum Archeologiczne Muzeum Narodowe Muzeum Poczty i Telekomunikacji Pomnik Poległych Stoczniowców Twierdza Wisłoujście Westerplatte Kraków Barbakan i Brama Floriańska Cmentarz Rakowicki Kopiec Kościuszki Kopiec Piłsudskiego kościół „Arka” w Nowej Hucie-Bieńczycach kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Mariacki) kościół pw. śś. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa i Męczennika (na Skałce) kościół pw. śś. Piotra i Pawła kościół pw. św. Anny Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – oddział Stara Synagoga Muzeum Książąt Czartoryskich – zbiory Czartoryskich Muzeum Lotnictwa Polskiego Muzeum Narodowe Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Oddział Muzeum Historycznego m. Krakowa – Podziemia Rynku Głównego Oddział Muzeum Historycznego m. Krakowa – Fabryka Schindlera opactwo Benedyktynów w Tyńcu Planty Regionalne Muzeum Młodej Polski „Rydlówka” synagoga i cmentarz Remuh teatr im. Juliusza Słowackiego Wzgórze Wawelskie (katedra, zamek, Smocza Jama) zespół klasztorny Kamedułów na Srebrnej Górze Lublin archikatedra pw. śś. Janów Chrzciciela i Ewangelisty cmentarz przy ul. Lipowej dawny obóz koncentracyjny „Majdanek” Katolicki Uniwersytet Lubelski Muzeum Wsi lubelskiej w Sławinku Plac Litewski 5 Rynek Starego Miasta wzgórze zamkowe (Muzeum Lubelskie i kaplica Św. Trójcy) zespól klasztorny Dominikanów Poznań bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła Cytadela Góra Przemysła Jezioro Maltańskie kolegiata Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ratajach kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych Muzeum Miasta Poznania w ratuszu Muzeum Narodowe Nowy Ogród Zoologiczny Palmiarnia Plac Adama Mickiewicza Stary Browar – Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Wzgórze św. Wojciecha Przemyśl archikatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela klasztor Karmelitów Bosych i kościół św. Teresy Kopiec Tatarski Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara sobór Archikatedralny św. Jana Chrzciciela obrządku greckokatolickiego Wzgórze Zamkowe zespół cmentarzy z I i II Wojny Światowej Sandomierz bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Brama Opatowska Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza Muzeum Okręgowe podziemna trasa turystyczna ratusz Wąwóz Królowej Jadwigi zespół klasztorny Dominikanów Szczecin bazylika archikatedralna pw. św. Jakuba Brama Portowa Cmentarz Centralny Jezioro Szmaragdowe Kościół pw. św. Jana Ewangelisty Muzeum Historii Szczecina Muzeum Morskie Plac Orła Białego Wały Chrobrego Zamek Książąt Pomorskich 6 Toruń bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty kamienica „Pod Gwiazdą” kościół pw. św. Jakuba kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Muzeum Etnograficzne Muzeum Okręgowe w ratuszu staromiejskim Pałac Eskenów ruiny zamku krzyżackiego twierdza pruska (jeden z fortów) zespół murów obronnych z zachowanymi basztami i bramami Warszawa bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela cmentarz ewangelicko-augsburski Centrum Nauki Kopernik Cmentarz Powązkowski (tzw. Stare Powązki) Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej Łazienki Królewskie metropolitalna cerkiew Marii Magdaleny na Pradze Muzeum Fryderyka Chopina Muzeum Historyczne m. st. Warszawy Muzeum Narodowe Muzeum Pałac w Wilanowie Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Sportu i Turystyki Muzeum Techniki Muzeum Wojska Polskiego Ogród Saski z Grobem Nieznanego Żołnierza Pałac Kultury i Nauki Rynek Nowego Miasta Rynek Starego Miasta zabudowa ul. Krakowskie Przedmieście Zamek Królewski Wrocław Dworzec Główny Hala Stulecia Mauzoleum Piastów Śląskich Most Grunwaldzki Muzeum Archidiecezjalne Muzeum Narodowe Muzeum Poczty i Telekomunikacji ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego Ostrów Piaskowy Ostrów Tumski Panorama Racławicka ratusz Uniwersytet Wrocławski – Aula Leopoldina i kościół pw. Imienia Jezusa 7 Babiogórski Park Narodowy Babia Góra (Diablak) Markowe Szczawiny – Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK Zawoja-Markowa – wystawa stała przy dyrekcji Parku Białowieski Park Narodowy Białowieża – Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieża – Rezerwat Pokazowy Żubrów Obszar Ochrony Ścisłej (dawny rezerwat ścisły) Szlak Dębów Królewskich Biebrzański Park Narodowy Góra Strękowa k. Wizny – pole bitwy 1939 r. ścieżka edukacyjna „Czerwone Bagno” ścieżka edukacyjna „Grobla Honczarowska” Twierdza Osowiec – Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego Bieszczadzki Park Narodowy Połonina Wetlińska Tarnica Ustrzyki Dolne – Muzeum Przyrodnicze Ustrzyki Górne – Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK Drawieński Park Narodowy Głusk – dolina Drawy Jezioro Ostrowiec Obszar Ochrony Ścisłej „Głodne Jeziorka” Obszar Ochrony Ścisłej „Radęcin” k. Moczel Stara Węgornia k. Ostrowca – dolina Płocicznej Gorczański Park Narodowy dolina Kamienicy w rejonie przełęczy Borek Kudłoń Turbacz – Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK Kampinoski Park Narodowy Granica – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Obszar Ochrony Ścisłej „Rybitew” Obszar Ochrony Ścisłej „Sieraków' Obszar Ochrony Ścisłej „Zaborów Leśny” Palmiry – Muzeum-Miejsce Pamięci Karkonoski Park Narodowy Góra Chojnik – ścieżka przyrodnicza i ruiny zamku Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie Kotły Wielkiego i Małego Stawu Równia pod Śnieżką Wodospad Szklarki Magurski Park Narodowy „Diabli Kamień” k. Folusza Kotań – cerkiew i lapidarium 8 Krempna – Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego Krempna – cmentarz wojenny z 1916 r. przełom Wisłoki na południe od Myscowej Rezerwat „Kornuty” Narwiański Park Narodowy Kurowo – ośrodek edukacyjny i Dyrekcja Parku Suraż – układ urbanistyczny miasta i Góra Królowej Bony ścieżka edukacyjna Waniewo-Śliwno Ojcowski Park Narodowy Brama Krakowska dolina Prądnika Grota Łokietka Ojców – Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera Pieskowa Skała – zamek Park Narodowy „Bory Tucholskie” Dąb „Bartuś” szlak Struga Siedmiu Jezior (Klosnowo-Bachorze) Park Narodowy Gór Stołowych Błędne Skały Skalne Grzyby Szczeliniec Wielki Urwisko Batorowskie Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno – ośrodek edukacyjny ścieżka przyrodnicza „Ptasim Szlakiem”. Pieniński Park Narodowy Czorsztyn – ruiny zamku Przełom Dunajca Trzy Korony Wąwóz Szopczański Poleski Park Narodowy ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Dąb Dominik” Wytyczno – cmentarz i pomnik Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza z 1939 r. Załucze Stare – ośrodek dydaktyczno-muzealny Roztoczański Park Narodowy Obszar Ochrony Ścisłej „Jarugi” ścieżka przyrodnicza na „Bukową Górę” Wojda – miejsce bitwy partyzanckiej w 1942 r. Zwierzyniec – ośrodek edukacyjno-muzealny Słowiński Park Narodowy Jezioro Gardno Kluki – Muzeum Wsi Słowińskiej Obszar Ochrony Ścisłej „Mierzeja” 9 Smołdzino – Muzeum Przyrodniczo-Leśne Wzgórze Rowokół Świętokrzyski Park Narodowy Łysica Obszar Ochrony Ścisłej „Chełmowa Góra” Święta Katarzyna – zespół klasztorny Święty Krzyż – dawne opactwo Benedyktynów i Muzeum Przyrodniczo-Leśne Tatrzański Park Narodowy Dolina Kościeliska Dolina Strążyska Hala Gąsienicowa Jaskinia Mroźna Kasprowy Wierch Morskie Oko Zakopane – Muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego Wielkopolski Park Narodowy Jezioro Kociołek Jeziory – Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego Rezerwat „Pojniki” Studnia Napoleona Wigierski Park Narodowy Krzywe – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego Płociczno – Wigierska Kolejka Wąskotorowa Wigry - jezioro Wigry – zespół klasztorny Kamedułów Wysoki Most – dolina Czarnej Hańczy Woliński Park Narodowy Grodzisko nad jeziorem Czajczym Kawcza Góra Międzyzdroje – Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego Rezerwat Pokazowy Żubrów Wapnica – Jezioro Turkusowe Województwo dolnośląskie A) ZABYTKI Bogatynia – drewniane budownictwo łużyckie Bolków – zamek Piastów świdnicko-jaworskich Czocha – zamek Grodno – zamek Grodziec k. Złotoryi – zamek Henryków – zespół klasztorny Cystersów Jawor – ewangelicki Kościół Pokoju Jelenia Góra – kościół pw. św. Krzyża Karpacz – kościół Wang Kłodzko – twierdza Krzeszów – pocysterski zespół klasztorny 10 Książ k. Wałbrzycha – zespół zamkowo-parkowy Legnica – zamek książąt legnickich Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny Lubiąż – pocysterski zespół klasztorny Lubomierz – zabudowa rynku Oleśnica – zamek Srebrna Góra – twierdza Strzegom – kościół pw. śś. Piotra i Pawła Świdnica – ewangelicki Kościół Pokoju Świdnica – katedra pw. śś. Stanisława i Wacława Trzebnica – pocysterski zespół klasztorny Wambierzyce – kalwaria z bazyliką pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny B) MUZEA Duszniki Zdrój – Muzeum Papiernictwa Jelenia Góra – Muzeum Okręgowe Kłodzko – Muzeum Ziemi Kłodzkiej Legnica – Muzeum Miedzi Wałbrzych – Muzeum Okręgowe C) INNE OBIEKTY Bogatynia – kopalnia węgla brunatnego Góra Ślęża Kletno – Jaskinia Niedźwiedzia Krzyżowa k. Świdnicy – Międzynarodowy Ośrodek Spotkań Młodzieży Kudowa Zdrój-Czermna – kaplica czaszek Międzygórze – rezerwat „Wodospad Wilczki” Piotrowice – dąb „Chrobry” Polanica Zdrój – centrum uzdrowiska rezerwat „Ostrzyca Proboszczowicka” Wojsławice k. Niemczy – ogród dendrologiczny Województwo kujawsko-pomorskie A) ZABYTKI Brodnica – zespół staromiejski Bydgoszcz – spichrze nad Brdą Chełmno – zespół staromiejski Chełmża – konkatedra pw. Św. Trójcy Golub-Dobrzyń – zamek Grudziądz –zespół spichrzów nad Wisłą Inowrocław – kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny Koronowo – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kruszwica – ruiny zamku z Mysią Wieżą Lubostroń k. Barcina – zespół pałacowo-parkowy Radzyń Chełmiński – ruiny zamku Strzelno – kościoły pw. Św. Trójcy i św. Prokopa Świecie – ruiny zamku Włocławek – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny B) MUZEA Biskupin – Muzeum Archeologiczne Bydgoszcz – Muzeum Okręgowe 11 Inowrocław – Muzeum im. J. Kasprowicza Kłóbka k. Kowala – Park Etnograficzny Wenecja k. Żnina – Muzeum Kolei Wąskotorowej Włocławek – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej C) INNE OBIEKTY Ciechocinek – tężnie z warzelnią soli Fojutowo k. Tucholi – akwedukt Izbica Kujawska – kompleks grobowców megalitycznych Wietrzychowice-Sarnowo-Gaj Wierzchlas k. Tucholi – rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” Województwo lubelskie A) ZABYTKI Chełm –kościół pw. Rozesłania św. Apostołów Dęblin – twierdza Gołąb –kościół pw. śś. Floriana i Katarzyny Hrebenne k. Tomaszowa Lubelskiego – cerkiew grekokatolicka pw. św. Mikołaja Jabłeczna k. Sławatycz – monaster św. Onufrego Janowiec – ruiny zamku Piotra Firleja Kazimierz Dolny – zabudowa miasta Kodeń k. Terespola – kościół pw. św. Anny Krasnobród-Podklasztor –zespół kościelno-klasztorny Puławy – zespół pałacowo-parkowy Tomaszów Lubelski – kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Uchanie k. Hrubieszowa – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zamość – zabudowa rynku Zwierzyniec – kościół „Na Wyspie” pw. św. Jana Nepomucena B) MUZEA Kazimierz Dolny – Muzeum Sztuki Złotniczej Kozłówka k. Lubartowa – Muzeum Zamoyskich Nałęczów – Muzeum Stefana Żeromskiego Romanów k. Białej Podlaskiej – Muzeum Józefa I. Kraszewskiego Włodawa – Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Wojciechów k. Nałęczowa – Muzeum Kowalstwa Wola Okrzejska – Muzeum Henryka Sienkiewicza Zamość – Muzeum Zamojskie C) INNE OBIEKTY Chełm – podziemia kredowe Hamernia k. Suśca – rezerwat „Czartowe Pole” Hniszów k. Dorohuska – dąb „Bolko” Janów Podlaski – stadnina koni Kazimierz Dolny – wąwozy lessowe Kock i Wola Gułowska – pola bitew wojny 1939 r. Nałęczów – centrum uzdrowiska Porytowe Wzgórze – miejsce bitwy partyzanckiej Sobibór – teren byłego obozu zagłady Województwo lubuskie A) ZABYTKI Bytom Odrzański – zabudowa rynku 12 Gościkowo-Paradyż – zespół pocysterski Kostrzyn – ruiny Starego Miasta Kożuchów – kościół pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny Lubsko – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i ratusz Łagów – zamek Joannitów Ośno Lubuskie – obwarowania miejskie Rokitno – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Szprotawa – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Żagań – pałac i klasztor Augustianów Żary – kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa B) MUZEA Dobiegniew – Muzeum Woldenberczyków Gorzów Wielkopolski – Muzeum Lubuskie Międzyrzecz – Muzeum Regionalne Ochla k. Zielonej Góry – Muzeum Etnograficzne Zielona Góra – Muzeum Ziemi Lubuskiej C) INNE OBIEKTY Boryszyn k. Świebodzina – fortyfikacje Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Dychów k. Krosna Odrzańskiego – elektrownia wodna Łęknica – Park Mużakowski Witnica – Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji Województwo łódzkie A) ZABYTKI Boguszyce k. Rawy Mazowieckiej – kościół pw. św. Stanisława Biskupa Grębień k. Wielunia – kościół pw. Św. Trójcy Inowłódź – kościół pw. św. Idziego Łowicz – zabudowa Starego Rynku Łódź – ulica Piotrkowska od pl. Wolności do Al. Mickiewicza Łódź – willa Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 Łódź – zespół budynków „Księży Młyn” Piotrków Trybunalski – kościół pw. św. Franciszka Ksawerego Sieradz – kolegiata pw. Wszystkich Świętych Skierniewice – dworzec kolejowy Sulejów-Podklasztorze – pocysterski zespół klasztorny Tum k. Łęczycy – kolegiata pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego Walewice k. Łowicza – zespół pałacowo-parkowy Warta – zespół klasztorny Bernardynów Wolbórz – zespół pałacowo-parkowy B) MUZEA Kutno – Muzeum Bitwy nad Bzurą 1939 Łowicz – muzeum Łódź – Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódź – Muzeum Historii Miasta Łodzi Łódź – Muzeum Sztuki Nieborów k. Łowicza – muzeum Oporów k. Kutna – Muzeum Wnętrz Ożarów k. Wielunia – Muzeum Wnętrz Dworskich 13 C) INNE OBIEKTY Arkadia k. Łowicza – park romantyczny Bełchatów – kopalnia węgla brunatnego Bogusławice k. Wolborza – Państwowe Stado Ogierów Działoszyn – rezerwat „Węże” Łódź – pomnik Martyrologii Dzieci w Parku im. Szarych Szeregów Maurzyce - most na rz. Słudwia k. Łowicza Piątek k. Łęczycy – pomnik geometrycznego środka Polski Rogów k. Koluszek – arboretum z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Tomaszów Mazowiecki – rezerwat „Niebieskie Źródła” Województwo małopolskie A) ZABYTKI Biecz – kolegiata pw. Bożego Ciała Binarowa k. Biecza – kościół pw. św. Michała Archanioła Chochołów k. Zakopanego – drewniana zabudowa wsi Dębno Podhalańskie – kościół pw. św. Michała Archanioła Kalwaria Zebrzydowska – zespół klasztorny i kalwaria Lanckorona – drewniana zabudowa małomiasteczkowa Lipnica Murowana – kościół pw. św. Leonarda i zabudowa małomiasteczkowa Miechów – dawny zespół klasztorny Bożogrobowców Niedzica – zamek Nowy Wiśnicz – zamek Orawka – kościół pw. św. Jana Chrzciciela Powroźnik – dawna cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Sękowa – kościół pw. śś. Filipa i Jakuba Stary Sącz – klasztor klarysek Sucha Beskidzka – zamek Szczyrzyc k. Mszany Dolnej –zespół klasztorny Cystersów Tarnów – zespół Starego Miasta B) MUZEA Chabówka – skansen taboru kolejowego Dębno k. Tarnowa – muzeum Niedzica – muzeum Nowy Sącz-Falkowa – Sądecki Park Etnograficzny Oświęcim – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau Tarnów – Muzeum Diecezjalne Wadowice – Dom Jana Pawła II Wygiezłów k. Chrzanowa – Nadwiślański Park Etnograficzny Zakopane – Muzeum Tatrzańskie Zubrzyca Górna k. Jabłonki – Orawski Park Etnograficzny C) INNE OBIEKTY Biały Kościół – Jaskinia Wierzchowska Górna Bochnia – kopalnia soli Ciężkowice – rezerwat „Skamieniałe Miasto” Dobczyce – ruiny zamku Gorlice – cmentarz wojenny z 1915 r. Jaworki – rezerwat „Wąwóz Homole” Krynica Zdrój – centrum uzdrowiska Olkusz – bazylika pw. św. Andrzeja 14 Racławice k. Miechowa – pole bitwy z 1794 r. Wieliczka – kopalnia soli i Zamek Żupny Zakopane – stary cmentarz na Pęksów Brzyzku Zalipie k. Dąbrowy Tarnowskiej –ośrodek kultury ludowej Województwo mazowieckie A) ZABYTKI Brochów – kościół pw. śś. Andrzeja i Jana Chrzciciela Brok – kościół pw. św. Andrzeja Ciechanów – zamek Czersk – ruiny zamku Czerwińsk n. Wisłą – zespół klasztorny Kobyłka – kościół pw. św. Trójcy Nowy Dwór Mazowiecki – Twierdza Modlin Płock – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Przasnysz – zespół klasztorny Bernardynów Pułtusk – bazylika kolegiacka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Radom – zespół klasztorny Bernardynów Radziejowice – zespół pałacowo-parkowy Siedlce – Stary Rynek Żyrardów – osada fabryczna B) MUZEA Czarnolas k. Zwolenia – Muzeum Jana Kochanowskiego Liw k. Węgrowa – muzeum Opinogóra – Muzeum Romantyzmu Orońsko k. Radomia – Centrum Rzeźby Polskiej Płock – Muzeum Mazowieckie Pruszków – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Przysucha – Muzeum im. Oskara Kolberga Radom – Muzeum Wsi Radomskiej Sierpc-Bojanowo – Muzeum Wsi Mazowieckiej Sochaczew – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Szydłowiec – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych Warka – Muzeum Kazimierza Pułaskiego Żelazowa Wola – muzeum-dom Fryderyka Chopina C) INNE OBIEKTY Czarnia k. Myszyńca – rezerwat „Czarnia” Kadzidło – ośrodek kurpiowskiej kultury ludowej Konstancin-Jeziorna – tężnia i zabudowa uzdrowiska Mała Wieś k. Grójca – rezerwat „Modrzewina” Niepokalanów – zespół klasztorny Franciszkanów Ossów k. Kobyłki – Mauzoleum i Cmentarz Poległych w 1920 r. Stare Iganie – pole bitwy z 1831 r. Studzianki Pancerne –Mauzoleum Wojska Polskiego Sulejówek – dom Józefa Piłsudskiego Treblinka k. Małkini – dawny obóz zagłady Województwo opolskie A) ZABYTKI Byczyna – mury miejskie 15 Głogówek – zespół staromiejski Głuchołazy – kościół pw. św. Wawrzyńca Góra św. Anny – zespół klasztorny Franciszkanów z kalwarią Małujowice k. Brzegu – kościół pw. św. Jakuba Moszna – zespół pałacowo-parkowy Nysa – kościół pw. św. Jakuba Olesno – kościół pw. św. Anny Opole – kościół pw. św. Trójcy Otmuchów – zabudowa miejska Paczków – zespół staromiejski B) MUZEA Brzeg – Muzeum Piastów Śląskich Góra św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego Łambinowice – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Opole – Muzeum Śląska Opolskiego Opole-Bierkowice – Muzeum Wsi Opolskiej C) INNE OBIEKTY Góra Św. Anny – pomnik czynu powstańczego Opole – amfiteatr Województwo podkarpackie A) ZABYTKI Baranów Sandomierski – zamek Blizne k. Brzozowa – kościół pw. Wszystkich Świętych Czerteż k. Sanoka – dawna cerkiew Haczów k. Krosna – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Iwonicz Zdrój – zabudowa uzdrowiska Jarosław – kamienica Orsettich i podziemna trasa turystyczna Kalwaria Pacławska k. Przemyśla – zespół klasztorny Franciszkanów z kalwarią Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy Krosno – kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Leżajsk – zespół klasztorny Bernardynów Posada Rybotycka k. Birczy – cerkiew obronna pw. św. Onufrego B) MUZEA Bóbrka k. Krosna – Skansen Przemysłu Naftowego Kolbuszowa – Muzeum Kultury Ludowej Komańcza – Izba Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego Krosno – Muzeum Podkarpackie Łańcut – Muzeum-Zamek Przeworsk – Muzeum – Pałac Lubomirskich Radruż k. Horyńca – muzealny zespół cerkiewny pw. św. Paraskewy Rzeszów – Muzeum Okręgowe Sanok – Muzeum Budownictwa Ludowego Sanok – Muzeum Historyczne Trzcinica – Skansen Archeologiczny Karpacka Troja Żarnowiec k. Krosna – Muzeum Marii Konopnickiej C) INNE OBIEKTY Czarnorzeki k. Krosna – rezerwat „Prządki” 16 Dukla – kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny Lesko – synagoga i cmentarz żydowski Rymanów Zdrój – centrum uzdrowiska Solina – zapora i jezioro Województwo podlaskie A) ZABYTKI Białystok – kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha Białystok – zespół pałacowo-parkowy Drohiczyn – zespół klasztorny i katedra pw. św. Trójcy Łomża – katedra pw. śś Michała Archanioła i Jana Chrzciciela Sejny – zespół klasztorny Dominikanów Supraśl – zespół klasztorny Bazylianów Tykocin – kościół pw. Św. Trójcy B) MUZEA Białystok – Muzeum Podlaskie Choroszcz – Muzeum Wnętrz Pałacowych Ciechanowiec – Muzeum Rolnictwa Nowogród – Muzeum Kurpiowskie Suwałki – Muzeum im. Marii Konopnickiej Tykocin – muzeum C) INNE OBIEKTY Augustów – Kanał Augustowski Bachanowo k. Suwałk – rezerwat „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą” Błaskowizna k. Suwałk – jezioro Hańcza Gulbieniszki k. Suwałk – Cisowa Góra Hajnówka – cerkiew Św. Trójcy Kruszyniany – meczet i cmentarz muzułmański Szurpiły k. Suwałk – Góra Zamkowa Święta Góra Garbarka k. Siemiatycz – Monaster Świętych Marty i Marii Turtul – punkt widokowy Województwo pomorskie A) ZABYTKI Gdynia – port morski Gniew – zamek krzyżacki Kartuzy – pokartuski zespół klasztorny Pelplin – pocysterski zespół poklasztorny z katedrą pw. Najświętszej Maryi Panny Żarnowiec k. Pucka – pocysterski zespół klasztorny Żukowo k. Kartuz – zespół poklasztorny Norbertanek B) MUZEA Będomin k. Kościerzyny – Muzeum Hymnu Narodowego Bytów – Muzeum Zachodniej Kaszubszczyzny Chojnice – Muzeum Regionalne Gdynia – Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia – Akwarium Gdyńskie (zmiana nazwy d. Muzeum Oceanograficznego) Hel – Muzeum Rybołówstwa Kwidzyn – muzeum Malbork – Muzeum Zamkowe 17 Pelplin – Muzeum Diecezjalne Słupsk – Muzeum Pomorza Środkowego Tczew – Muzeum Wisły Wdzydze Kiszewskie – Kaszubski Park Etnograficzny C) INNE OBIEKTY Babi Dół k. Kartuz – rezerwat „Jar rzeki Raduni” Hel – Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – Fokarium Mechowo k. Pucka – Groty Mechowskie Odry k. Czerska – rezerwat „Kręgi Kamienne” Rozewie k. Władysławowa – latarnia morska i rezerwat „Przylądek Rozewie” Sopot – molo Stogi k. Malborka – cmentarz mennonicki Wirty k. Starogardu Gdańskiego – ogród dendrologiczny Województwo śląskie A) ZABYTKI Bobolice – zamek Cieszyn – kościół pw. św. Mikołaja Częstochowa-Jasna Góra – zespół klasztorny Paulinów z sanktuarium maryjnym Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec Pilica – kolegiata pw. św. Jana Chrzciciela Podzamcze k. Ogrodzieńca – ruiny zamku Racibórz – Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej Rudy – pocysterski zespół klasztorny Rybnik – bazylika pw. św. Antoniego B) MUZEA Będzin – Muzeum Zagłębia Bielsko Biała – Muzeum Okręgowe Bytom – Muzeum Górnośląskie Mysłowice – Centralne Muzeum Pożarnictwa Pszczyna – Muzeum Pałacowe Tychy – browarium Zabrze –Muzeum Górnictwa Węglowego i jeden ze skansenów górniczych Żywiec – muzeum C) INNE OBIEKTY Chorzów – Park Kultury i Wypoczynku Gliwice – maszt radiostacji Katowice – pomnik Powstańców Śląskich Koniaków – ośrodek beskidzkiej kultury ludowej Piekary Śląskie – sanktuarium maryjne z kalwarią Podlesice k. Kroczyc – rezerwat „Góra Zborów” Rydułtowy – największa hałda w Europie Tarnowskie Góry – zabytkowa kopalnia rud srebronośnych Wisła Czarne – źródła Wisły pod Baranią Górą Województwo świętokrzyskie A) ZABYTKI Chęciny – ruiny zamku Jędrzejów – zespół klasztorny Cystersów 18 Kielce – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Klimontów – kościół pw.św. Józefa Koprzywnica – pocysterski zespół klasztorny Opatów – kolegiata pw. św. Marcina Szydłów – zespół miejski Ujazd k. Opatowa – ruiny zamku Wąchock – zespół klasztorny Cystersów Wiślica – kolegiata pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny B) MUZEA Jędrzejów – Państwowe Muzeum im. Przypkowskich Kielce – Muzeum Narodowe Nowa Słupia – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza Sielpia Wielka – Muzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego Tokarnia k. Chęcin – Muzeum Wsi Kieleckiej C) INNE OBIEKTY Bartków k. Zagnańska – dąb „Bartek” Busko Zdrój – centrum uzdrowiska Jaskinia Raj Kielce – rezerwat „Kadzielnia” Krzemionki k. Ostrowca Św. – rezerwat archeologiczny Michniów k. Suchedniowa – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej Nietulisko – ruiny walcowni z urządzeniami wodnymi Samsonów – ruiny zakładu wielopiecowego Wykus k. Wąchocka – rezerwat „Wykus” i symboliczny cmentarz partyzancki Województwo warmińsko-mazurskie A) ZABYTKI Frombork – zespół wzgórza katedralnego Giżycko – twierdza Boyen Kętrzyn – kościół pw. św. Jerzego Morąg – kościół pw. śś. Piotra i Pawła Nidzica – zamek Olsztyn – katedra pw. św. Jakuba Orneta – kościół pw. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty Reszel – zamek Święta Lipka – zespół klasztorny Jezuitów B) MUZEA Buczyniec – Izba Historii Kanału Elbląskiego Elbląg – Muzeum Okręgowe Lidzbark Warmiński – muzeum Olsztyn – Muzeum Warmii i Mazur Olsztynek – Muzeum Budownictwa Ludowego Pranie nad Jez. Nidzkim – Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Stębark k. Olsztynka – Muzeum Bitwy pod Grunwaldem C) INNE Bisztynek – ”Diabelski Kamień” Gierłoż k. Kętrzyna – Wilczy Szaniec 19 Kadyny k. Tolkmicka – Dąb Jana Bażyńskiego Kanał Elbląski – wycieczka statkiem Krutyń k. Rucianego-Nidy – dolina Krutyni Łyna k. Nidzicy – rezerwat „Źródła Łyny” Olsztyn – planetarium i obserwatorium astronomiczne Pieniężno – rezerwat „Dolina rzeki Wałszy” Stańczyki – wiadukty kolejowe Wojnowo k. Rucianego-Nidy – cerkiew staroobrzędowców Województwo wielkopolskie A) ZABYTKI Antonin k. Ostrowa Wielkopolskiego – pałac myśliwski Bieniszew k. Konina – zespół klasztorny Kamedułów Bralin k. Kępna – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny „Na pólku” Gniezno – bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gostyń – zespół klasztorny Filipinów Górka Klasztorna – pobernardyński zespół klasztorny Kalisz – katedra pw. św. Mikołaja Kościan – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Ląd k. Konina– pocysterski zespół klasztorny Leszno – kościół pw. św. Mikołaja Lubin k. Kościana – zespół klasztorny Benedyktynów Obra k. Wolsztyna – pocysterski zespół klasztorny Pawłowice k. Leszna – zespół pałacowy Przemęt k. Leszna – pocysterski kościół pw. św. Jana Chrzciela Rydzyna – zespół urbanistyczny i zamek Sieraków – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Sulmierzyce k. Krotoszyna – ratusz Tarnowo Pałuckie k. Wągrowca – kościół pw. św. Mikołaja Trzemeszno – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha Turew k. Kościana – zespół pałacowo-parkowy Wągrowiec – kościół pw. św. Jakuba Wąsowo k. Nowego Tomyśla – zespół pałacowo-parkowy Woźniki k. Grodziska Wielkopolskiego – zespół klasztorny Franciszkanów B) MUZEA Giecz k. Środy Wielkopolskiej – rezerwat archeologiczny Gniezno – Muzeum Początków Państwa Polskiego Gołuchów k. Kalisza – muzeum Kalisz – Muzeum Ziemi Kaliskiej Konin-Gosławice – Muzeum Okręgowe Kórnik – Muzeum Wnętrz Zamkowych Lednica – Wielkopolski Park Etnograficzny Puszczykówko – Muzeum Arkadego Fiedlera Rakoniewice k. Wolsztyna – Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa Rogalin – muzeum Sieraków – Muzeum Zamek Opalińskich Szamotuły – Muzeum Zamek Górków Szreniawa k. Poznania – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnospożywczego Śmiełów k. Jarocina – muzeum Wolsztyn – skansen parowozów 20 C) INNE OBIEKTY Gołuchów k. Kalisza – głaz św. Jadwigi Pobiedziska – skansen miniatur Stary Licheń – sanktuarium maryjne Województwo zachodniopomorskie A) ZABYTKI Białogard – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Kamień Pomorski – katedra pw. św. Jana Chrzciciela Kołobrzeg – katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Pyrzyce – mury miejskie Stare Drawsko – ruiny zamku Stargard Szczeciński – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata Świdwin – zamek Trzebiatów – kościół pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny Tuczno – zamek B) MUZEA Darłowo – muzeum Kołobrzeg – Muzeum Oręża Polskiego C) INNE OBIEKTY Chojna – platan „Olbrzym” Glinna k. Starego Czarnowa – ogród dendrologiczny Góra Czcibora k. Cedyni – pomnik bitwy z 972 r. Połczyn Zdrój – rezerwat „Dolina Pięciu Jezior” Siekierki – cmentarz wojenny Trzęsacz k. Trzebiatowa – brzeg klifowy i ruiny kościoła Tychowo k. Białogardu – głaz „Trygław” Wałcz – most nad jeziorem Raduń Wolin – cmentarzyska Wolinian: Młynówka i Wzgórze Wisielców Zdbice k. Wałcza – fortyfikacje Wału Pomorskiego Żydowo – elektrownia szczytowo – pompowa