Drukuj

Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego skupia oddziały aktywnie działające na Opolszczyźnie.

Porozumienie

Oddziałów PTTK w sprawie zintegrowanej działalności na terenie województwa opolskiego.

Mając na uwadze potrzebę większego zintegrowania Towarzystwa w nowym podziale administracyjnym Polski w tym woj. opolskiego - działając w oparciu o pełnomocnictwa Oddziałów powołuje się dobrowolne porozumienie Oddziałów PTTK, które stanowić będzie ramowe zasady współdziałania międzyoddziałowego. Porozumienie kontynuowane będzie przez sprawdzone wzorce wynikające z funkcjonowania Regulaminu Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

 1. organizowania szkolenia kadry programowej,
 2. umacniania i rozbudowywania sieci jednostek organizacyjnych PTTK,
 3. współdziałanie w prowadzeniu znakowanych szlaków turystycznych,
 4. organizowanie wspólnie z władzami wojewódzkimi takich ogólnopolskich przedsięwzięć programowych PTTK jak Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Konkursy Krasomówcze dla dzieci i młodzieży itp.,
 5. podejmowanie wspólnych działań związanych z promocją Towarzystwa w regionie,
 6. ustalanie form pomocy do współdziałania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą,
 7. działalności w środowisku szkolnym w kontekście reformy oświaty, w tym zadań stawianych kadrze nauczycielskiej - opiekunom SKKT - PTTK.
 1. wojewódzkie komisje lub zespoły ds. turystyki kwalifikowanej i problemowej, które tworzy w oparciu o potrzeby wynikające ze specyfiki działania i w ramach delegowanych przez Zebranie Prezesów uprawnień.
 2. wspólne zadania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą, działającą zgodnie z Regulaminem RPK ZG PTTK.

        - zebrania plenarne Prezesów, które odbywać się będą raz na kwartał,

        - komisje - zespoły działające w zakresie otrzymanych uprawnień.

        Pracami zebrania Prezesów - Rady Prezesów kieruje Przewodniczący, którym na czas trwania kadencji jest Prezes Oddziału Bazowego, lub dwaj wiceprzewodniczący wybrani na ten okres.

 1. dotacje na zadania zlecone przez władze administracyjne i samorządowe w województwie,
 2. dotacje i darowizny innych instytucji i przedsiębiorstw,
 3. dotacje Zarządu Głównego PTTK,
 4. ewentualne środki pochodzące z działalności własnej.

Plenarne Zebranie Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w Opolu, 29 stycznia 1999 roku.
(treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/01/1999 z dnia 29.01.1999 r. Zebrania Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy).