Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego skupia oddziały aktywnie działające na Opolszczyźnie.

Porozumienie

Oddziałów PTTK w sprawie zintegrowanej działalności na terenie województwa opolskiego.

Mając na uwadze potrzebę większego zintegrowania Towarzystwa w nowym podziale administracyjnym Polski w tym woj. opolskiego - działając w oparciu o pełnomocnictwa Oddziałów powołuje się dobrowolne porozumienie Oddziałów PTTK, które stanowić będzie ramowe zasady współdziałania międzyoddziałowego. Porozumienie kontynuowane będzie przez sprawdzone wzorce wynikające z funkcjonowania Regulaminu Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

 • & 1.
 • Obszarem działania porozumienia obejmuje się Oddziały PTTK z terenu woj. opolskiego, które dobrowolnie przystępują do jego realizacji.
 • & 2.
 • Oddziałem Bazowym na czas trwania kadencji Oddziałów, w świetle podjętej uchwały w dniu 15 grudnia 1998 roku przez Zebranie Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego, stanowi się Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.
 • & 3.
 • Oddział Bazowy powołany jest do realizacji zadań wynikających z potrzeb Oddziałów PTTK woj. opolskiego i ich kół, klubów, a także Zarządu Głównego PTTK, jak również współdziałania i reprezentowania interesów Oddziałów z władzami administracyjnymi i samorządowymi w województwie, współuczestniczenia w tworzeniu fachowych komisji stałych przy Urzędzie Wojewody i Marszałka Sejmiku woj. opolskiego
 • & 4.
 • Tworzenie więzi i tradycji między Oddziałami i innymi jednostkami Towarzystwa w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć programowych i gospodarczych, a w szczególności:
 • koordynowania kalendarza imprez,
 1. organizowania szkolenia kadry programowej,
 2. umacniania i rozbudowywania sieci jednostek organizacyjnych PTTK,
 3. współdziałanie w prowadzeniu znakowanych szlaków turystycznych,
 4. organizowanie wspólnie z władzami wojewódzkimi takich ogólnopolskich przedsięwzięć programowych PTTK jak Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, Konkursy Krasomówcze dla dzieci i młodzieży itp.,
 5. podejmowanie wspólnych działań związanych z promocją Towarzystwa w regionie,
 6. ustalanie form pomocy do współdziałania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą,
 7. działalności w środowisku szkolnym w kontekście reformy oświaty, w tym zadań stawianych kadrze nauczycielskiej - opiekunom SKKT - PTTK.
 • & 5.
 • Porozumienie realizuje cele programowe poprzez:
 1. wojewódzkie komisje lub zespoły ds. turystyki kwalifikowanej i problemowej, które tworzy w oparciu o potrzeby wynikające ze specyfiki działania i w ramach delegowanych przez Zebranie Prezesów uprawnień.
 2. wspólne zadania z Regionalną Pracownią Krajoznawczą, działającą zgodnie z Regulaminem RPK ZG PTTK.
 • & 6.
 • Nadzór nad merytoryczną działalnością porozumienia sprawuje Zebranie Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego zwane dalej Radą Prezesów lub osoby delegowane przez poszczególne Zarządy Oddziałów.
 • & 7.
 • Organami Porozumienia są:

        - zebrania plenarne Prezesów, które odbywać się będą raz na kwartał,

        - komisje - zespoły działające w zakresie otrzymanych uprawnień.

        Pracami zebrania Prezesów - Rady Prezesów kieruje Przewodniczący, którym na czas trwania kadencji jest Prezes Oddziału Bazowego, lub dwaj wiceprzewodniczący wybrani na ten okres.

 • & 8.
 • Porozumienie ma charakter dobrowolny i nie rodzi żadnych skutków finansowych w stosunku do Oddziałów je podpisujących.
 • & 9.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem, uchwałę podejmuje Rada Prezesów na swych posiedzeniach.
 • & 10.
 • Porozumienie swoje cele i wynikające z nich zadania realizuje poprzez:
 1. dotacje na zadania zlecone przez władze administracyjne i samorządowe w województwie,
 2. dotacje i darowizny innych instytucji i przedsiębiorstw,
 3. dotacje Zarządu Głównego PTTK,
 4. ewentualne środki pochodzące z działalności własnej.

Plenarne Zebranie Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w Opolu, 29 stycznia 1999 roku.
(treść Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały Nr 1/01/1999 z dnia 29.01.1999 r. Zebrania Prezesów Oddziałów PTTK woj. opolskiego w sprawie ustalenia zasad współpracy).