Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

W dniu 18.03.2019 roku Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego powołał Oddziałową Komisję Turystyki Kolarskiej

W skład Komisji weszli:

Mariola Nagoda - Przewodnicząca - tel. 505 149 041

Małgorzata Pamuła - Z-ca przewodniczącej

Mirosław Czekała - Sekretarz

Lucjusz Bilik - Członek

Jednocześnie, Komisja wyłoniła ze swojego grona

Terenowy Referat Weryfikacyjny w składzie:

Małgorzata Pamuła - Przewodnicząca

Mariola Nagoda

Mirosław Czekała

Gratulujemy !

REGULAMIN

ODDZIAŁOWEJ KOMISJI TURYSTYKI KOLARSKIEJ ODDZIAŁU REGIONALNEGO PTTK ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1

Regulamin Komisji Turystyki Kolarskiej (zwanej dalej Komisją) został uchwalony przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu i zatwierdzony uchwałą nr 3/2019 z dnia 18.03.2019 r.

Rozdział II

Zadania, tryb i zakres działania

Art. 2

 1. Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nią reprezentowanej, a w szczególności fachowe doradztwo Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w kwestiach turystyki kolarskiej.
 2. Komisja opracowuje roczny plan pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 3. Siedzibą Komisji jest biuro Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, mieszczące się w Opolu przy ulicy Barlickiego 2a.

Art. 3

Zadania Komisji Turystyki Kolarskiej

 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu PTTK, Zarządu Oddziału i władz naczelnych PTTK.
 2. Inspirowanie i koordynowanie działalności komisji, kół i klubów.
 3. Przedstawianie właściwym władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego na terenach istotnych z punktu widzenia interesów turystyki rowerowej.
 4. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczno-rowerową.
 5. Upowszechnianie turystyki kolarskiej i popularyzowanie wiedzy krajoznawczej regionu – jej historii, tradycji, zabytków, dziedzictwa kulturowego, walorów krajoznawczych i przyrodniczych oraz postaci z nim związanych. Ponadto zachęcanie do aktywności fizycznej oraz integracji z innymi turystami.
 6. Zgłaszanie uwag związanych z wytyczaniem i znakowaniem rowerowych szlaków turystycznych, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonywania prac znakarskich w przypadku, gdy Oddział prowadzi prace znakarskie.
 7. Organizowanie szkoleń znakarzy i nadawanie im uprawnień według kryteriów i programów zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTTK oraz prowadzenie ich ewidencji.
 8. Szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, przodowników turystyki kolarskiej, egzaminowanie i nadawanie im w imieniu Zarządu Głównego PTTK uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji.
 9. Propagowanie zdobywania odznaki kolarskiej Dookoła Opolszczyzny oraz odznaki kolarskiej Znam Ziemię Opolską wraz z ustalaniem ich regulaminów, a także upowszechnianie innych odznak turystycznych, w tym Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK.
 10. Ustanawianie nowych odznak związanych z turystyką rowerową.
 11. Prowadzenie Terenowych Referatów Weryfikacyjnych KOT na terenie działania Oddziału.
 12. Występowanie do Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia nadawane przez ZG PTTK oraz KTK PTTK (jeśli istnieje).
 13. Uczestniczenie członków Komisji w organizowanych seminariach i konferencjach związanych z tematyką rowerową.
 14. Gromadzenie i zapoznawanie się opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącym turystyki rowerowej.
 15. Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz reprezentowanie w nich PTTK.
 16. Inspirowanie i udzielanie pomocy przy organizowaniu imprez turystyki kolarskiej, możliwość organizowania własnych imprez rowerowych (wycieczki, rajdy, zloty, konferencje).
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji.

Art. 4

 1. Zarząd Oddziału PTTK Śląska Opolskiego powołuje Komisję Turystyki Kolarskiej na okres kadencji jako organ doradczy w sprawach określonych w art. 3.
 2. Kadencja Komisji obejmuje okres pomiędzy Zjazdami Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Turystyki Kolarskiej przysługuje:
 4. Członkom Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego,
 5. Ustępującej Komisji Turystyki Kolarskiej,
 6. Przodownikom Turystyki Kolarskiej PTTK oraz członkom Zarządu Kół i klubów kolarskich, jeśli takowe istnieją.

Art. 5

 1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK.
 2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, z głosem doradczym wtedy, gdy tematyka dotyczy działalności Komisji.

Rozdział III

Zasady tworzenia Komisji Turystyki Kolarskiej

Art. 6.

 1. Komisja powołana jest przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego i liczy minimum trzy osoby.
 2. Skład oraz zmiany składu Komisji następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.

Rozdział IV

Organizacja i tryb pracy Komisji

Art. 7.

 1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji wybiera się w tajnym głosowaniu z pośród wybranych członków Komisji Turystyki Kolarskiej.

Art. 8.

 1. Zebrania Komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną w miarę potrzeb. Dopuszczalne są zebrania w formie on-line.
 2. Prawo zwoływania zebrania Komisji przysługuje również Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, w razie równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego. Uchwały Komisji przekazywane są Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 4. Uchwały Komisji mogą być podejmowane drogą elektroniczną, zgodnie z art. 23 pkt. 2 Statutu PTTK.
 5. Zebrania Komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jest przechowywana w biurze Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego oraz Komisji.

Art. 9.

 1. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego przysługuje prawo uchylenia uchwał Komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutu PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
 2. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego przysługuje prawo zawieszenia lub odwołania członka Komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutem PTTK.

Art. 10.

 1. Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, dotacji oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.

Art. 11.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego i Statutu PTTK.
 3. Komisja ma prawo używania pieczątki firmowej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego z napisem Komisja Turystyki Kolarskiej.

Art. 12.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.