Klub Turystyki Kolarskiej "Horyzont"

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Horyzont" w Kędzierzynie-Koźlu,