Regulamin Komisji Turystyki Górskiej

Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego


Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1
Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Regionalnego
PTTK „Śląska Opolskiego” w Opolu uchwałą nr 13/2022
z dnia 08.12.2022 r.

Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

Art. 2.
1. Do zakresu działania Komisji Turystyki Górskiej, Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w Opolu należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nią reprezentowanej, a w szczególności, fachowe doradztwo Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego w kwestiach turystyki górskiej.
2. Komisja opracowuje szczegółowy roczny plan pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
3. Siedzibą Komisji jest biuro Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego i działa ona
w oparciu o oddziałowe środki wymiany korespondencji.

Art. 3.
Do zadań utworzonej Komisji należy:

 1. 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Zjazdu Oddziału, Zarządu Oddziału i władz naczelnych PTTK.
  2. Kształtowanie wzorców, właściwych postaw i zachowań związanych
  z aktywnością turystyczną w górach.
  3. Szerzenie działalności w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego gór uwzględniających rozwój turystyki górskiej.
  4. Prowadzenie ewidencji Przewodników Górskich, Przodowników Turystyki Górskiej PTTK i Znakarzy Szlaków Górskich.
  5. Upowszechnianie zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK i innych odznak górskich.
  6. Prowadzenie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT – PTTK na terenie działania OddziałuRegionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
  7. Uczestniczenie przez członków Komisji w organizowanych seminariach
  i konferencjach związanych z tematyką górską
  8. Gromadzenie i zapoznawanie się z opracowanymi i wydawanymi materiałami szkoleniowymi, informacyjnymi i popularyzatorskimi dotyczącymi gór.
  9. Organizowanie imprez górskich – wycieczek, rajdów, zlotów, konferencji itp.
  10. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji Turystyki Górskiej.
  11. Występowanie do Zarządu OddziałuRegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia nadawane przez ZG PTTK oraz KTG ZG PTTK.
 2. Szkolenie kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, egzaminowanie ich oraz nadawanie i rozszerzanie uprawnień w ramach Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.
  Art. 4.
  1. Zarząd Oddziału PTTK Śląska Opolskiego powołuje Komisję Turystyki Górskiej na okres kadencji jako organ doradczy w sprawach określonych
  w art. 3.
  2. Kadencja Komisji obejmuje okres pomiędzy Zjazdami OddziałuRegionalnego PTTKŚląska Opolskiego.
  3. Prawo zgłaszania kandydatów do Komisji Turystyki Górskiej przysługuje:
  a. członkom Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
  b. ustępującej Komisji Turystyki Górskiej.
  c. Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK i Przewodnikom Górskim, którzy są członkami PTTK w Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego.
  Art. 5.
  1. Komisja realizuje swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK.
  2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, z głosem doradczym wtedy gdy tematyka dotyczy działalności Komisji.

  Rozdział III

Zasady tworzenia
Art. 6.
1. Komisja Turystyki Górskiej jest wybierana przez zebranie sprawozdawczo
– wyborcze w głosowaniu tajnym w ilości do 5 członków.
2. Kadencja Komisji Turystyki Górskiej obejmuje okres między Zjazdami Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
3. Skład oraz zmiany składu KTG następujące w okresie kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

Art. 7.
1. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza oraz członków Komisji wybiera się w tajnym głosowaniu z pośród wybranych członków Komisji Turystyki Górskiej.
Art. 8.
1. Zebrania Komisji, zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną w miarę potrzeb, według ustalonego harmonogramu lecz nie mniej niż 4 razy w roku, oraz w razie potrzeby.
2. Prawo zwoływania zebrania Komisji przysługuje również Zarządowi Oddziału RegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego.
3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów, w razie równej ilości głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego. Uchwały Komisji przekazywane są Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.
4. Zebrania Komisji, są protokołowane zaś dokumentacja jest przechowywana w biurze Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego oraz Komisji.
Art. 9.
1. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego przysługuje prawo uchylenia uchwał komisji jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutu PTTK, niniejszym regulaminem lub interesami PTTK.
2. Zarządowi Oddziału Regionalnego PTTKŚląska Opolskiego przysługuje prawo zawieszenia lub odwołania członka Komisji jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutem PTTK.
Art. 10.
1. Komisja działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego , dotacji oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone.
Art. 11.
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału RegionalnegoPTTK Śląska Opolskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego
i Statutu PTTK.
3. Komisja ma prawo używania pieczątki firmowej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego z napisem Komisja Turystyki Górskiej.
Art. 12.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego.