Zawiadomienie

Zarząd KTG Nr 21 Opole zaprasza wszystkich członków koła na Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze w dniu 08.04.2022r., które odbędzie się w Klubie 10 Brygady Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 84

I termin zebrania  – godz. 16:15

II termin zebrania – godz. 16:30

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Prezydium zebrania;
 3. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania;
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Wyborczej;
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności KTG Nr 21 Opole w latach 2017 – 2021;
 6. Dyskusja;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi;
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 9. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kadencje 2022 – 2025 oraz Delegatów na XX Zjazd ORSO PTTK;
 10. Przedstawienie wniosków przez uczestników zebrania, dyskusja, podjęcie uchwał;
 11. Ogłaszanie wyników wyborów;
 12. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 13. Zamknięcie zebrania.

  Uchwała nr 171/XIX/2020

Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020r.

w sprawie Ordynacji Wyborczej 

 • 3.1Prawo uczestnictwa w walnym zebraniu koła lub klubu z głosem decydującym mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok
 • 4.3 Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania,
 • 4.4 Walne zebrania odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.