Składki członkowskie PTTK za 2016r.

 

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015

z 5 września 2015 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016

oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4
Statutu PTTK Zarz
ąd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:

1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2016 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu

ównego PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:

1) 22,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1pkt. 2,

3) 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4) 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

§ 3

1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 :

1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3) bezrobotni,

4) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3) odzież szkolna i młodzież akademicka studiująca ? do ukończenia 26 roku życia.

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1) Członkowie Honorowi PTTK,

2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych ? do ukończenia 20 roku życia,

3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach