Przypominamy, że do końca miesiąca MARCA należy opłacić składki PTTK

Zapraszamy do odwiedzenia skarbników kół i klubów

Członkowie Opolskiego Koła Terenowego, którzy chcą opłacić składkę proszeni są o kontakt ze skarbnikiem koła kol. Janem Białkiem - tel. 503 133 545

Uchwała nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1) 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

2) 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

3) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4) 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł